Publisert 04.11.2019 , sist oppdatert 16.06.2021

Inntektsramme 2020 - foreløpige beregninger

Vi har beregnet foreløpige inntektsrammer for 2020. Samlet inntektsramme er estimert til 19,1 milliarder kroner for alle nettselskapene eks. Statnett. Varsel om inntektsramme for 2020 blir sendt i starten av desember.

Nøkkeltall for inntektsrammen 2020

  • Samlet inntektsramme: 19,1 mrd. kr
  • Samlet kostnadsgrunnlag: 19,4 mrd. kr
  • Rekalibreringsbeløp: -0,3 mrd. kr

«Grunnlagsdata.xlsx» viser dataene som inngår i inntektsrammeberegningen. «Inntektsramme 2020.xlsx» viser foreløpige beregninger av inntektsramme, kostnadsgrunnlag, og resultat fra sammenlignende analyser per nettselskap.

Forutsetninger for 2020

  • Referanserente: 5,47 %
  • Referansepris på kraft: 376, 93
  • KPI2018/2020: 4,1 % (til justering av KILE)
  • KPI-lønn2018/2020: 7,1 % (til justering av drift- og vedlikeholdskostnader)

Differanse mellom inntektsramme 2018 og faktiske kostnader 2018 (rekalibrering)

Vi har beregnet differansen mellom de estimerte kostnadene i inntektsrammene for 2018 og selskapenes faktiske kostnader i 2018. Beregningen viser at inntektsrammene for 2018 var for høye. Differansen blir trukket fra inntektsrammen for 2020, og er på 0,3 mrd. kr (inkludert renter) på bransjenivå.

Forslag til endringer i inntektsreguleringen – Høringsdokument 6/2019

Vi har i høringsdokument 6/2019 foreslått flere endringer i inntektsreguleringen. Det er ett forslag som har påvirkning på inntektsrammeberegningen for 2020. Dette handler om å endre kalibreringsgrunnlaget i modell for fastsettelse av kostnadsnorm. I dagens modell bruker vi avkastningsgrunnlag (bokførte verdier tillagt 1% arbeidskapital) som kalibreringsgrunnlag. Vi foreslår å endre dette til å omfatte alle kostnadselementer, og i tillegg inkludere kapitalkostnadene fra anleggsbidragsfinansierte anlegg.  

Inntektsrammene som vi legger frem her er beregnet med avkastningsgrunnlag som kalibreringsgrunnlag. Vi presenterer imidlertid også hva inntektsrammene ville blitt med det alternative kalibreringsgrunnlaget.

Vi vil i løpet av november vurdere høringsinnspillene og beslutte hvilke kalibreringsgrunnlag som skal legges til grunn for inntektsrammen 2020 og fremtidige inntektsrammer.

Ny beregning av inntektsrammer for 2018 etter datakorreksjoner

I forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 8-6 er det i 2019 lagt til en bestemmelse som gjelder omgjøring av enkeltvedtak om inntektsramme ved feil i datagrunnlaget. Vedtaket kan altså endres etter klage eller omgjøres uten klage, også til ugunst for den vedtaket retter seg mot. Dette skal gjøres i form av korreksjon i enkeltvedtak om inntektsramme senest det andre påfølgende inntektsrammeåret. Vi har derfor gjort en ny beregning av inntektsrammen for 2018, basert på et oppdatert datagrunnlag. Differansen mellom den vedtatte inntektsrammen for 2018 og den oppdaterte inntektsrammen for 2018 legges til eller trekkes fra inntektsrammen for 2020.

Frist for melding om feil i datagrunnlag: 20. november 2019

Vi minner om at nettselskapene skal sjekke data for eget selskap. Dersom det oppdages feil i datagrunnlaget, ber vi om å bli opplyst om dette så snart som mulig, og senest innen 20. november 2019. Vi vil ta hensyn til feil i datagrunnlaget når vi beregner varsel om inntektsrammer.

Vi ber om at tilbakemeldinger merkes med "Merknad til datagrunnlag", og sendes til rme@nve.no.  

Tidsplan for varsel om inntektsrammer for 2020

Vi tar sikte på å sende ut varsel om inntektsrammer for 2020 i starten av desember 2019.  

Referanseselskaper i regionalt distribusjonsnett

Vi har gjort en ny vurdering av kriteriene for hvilke selskap som kan bestemme normen for andre selskaper i regionalt distribusjonsnett. Vi har kommet frem til at selskaper må ha en gjennomsnittlig kostnad på 50 millioner kroner over fem år for å kunne bli referanseselskaper. Grensen sørger for at det er nettselskaper med en betydelig virksomhet i regionalt distribusjonsnett som kan bestemme norm for andre selskaper. Selskaper med mindre virksomhet i regionalt distribusjonsnett kan bli referanseselskap for sin egen virksomhet, men får altså ikke definere norm for andre selskaper.