Reguleringsmodellen som benyttes i dag har vært i bruk siden 2007. Dagens inntektsrammer bestemmes dels av selskapenes faktiske kostnader fra to år tilbake, og dels av en kostnadsnorm.

Reguleringsmodellen er tilpasset en situasjon hvor nettselskapene skal gjøre store investeringer. Årlig oppdatering av inntektsrammer basert på siste tilgjengelig regnskapsdata bidrar til dette.  I forhold til tidligere regulering er det ikke generelle effektivitetskrav på bransjenivå. Bransjen i sum får dekket alle kostnadene gjennom inntektsrammen. Samtidig innfører modellen for kostnadsnormer ”konkurranse” mellom selskapene, og det er mulig å øke avkastningen ved å løse oppgavene på en mer kostnadseffektiv måte. Dette bidrar til at kundene ikke betaler urimelig høye tariffer.

Inntektsrammer

Inntektsrammene fastsettes ved hjelp av følgende formel:

IRt = (1 - rho) x Kt + rho x K*t

IRt er inntektsramme i år t. Kt er det inflasjonsjusterte kostnadsgrunnlaget for det enkelte nettselskap fra år t-2. Kt* er kostnadsnormen til selskapet som fremkommer som et resultat av sammenlignende analyser av selskapene basert på data fra år t-2. Størrelsen på rho, som er et tall mellom 0 og 1, definerer inntektsrammenes normandel. Jo nærmere rho er 1, jo større vekt legges det på kostnadsnormen. Jo nærmere rho er null, jo nærmere er vi en ren avkastningsregulering. I dagens regulering er rho lik 0,6, som vil si at kostnadsnormen utgjør 60 % av den totale inntektsrammen.

Kostnadsgrunnlaget Kt beregnes på følgende måte:

K = (DVt-2 + KILEt-2) x (KPIt / KPIt-2)+ NTt-2 x Pt + AVSt-2 +AKGt-2 x rNVE

DV er drifts- og vedlikeholdskostnadene, som er inklusive utbetalinger til kunder ved svært langvarige avbrudd og individuelle KILE-avtaler. KILE er KILE-beløp unntatt det som knytter seg til individuelle avtaler. KPI står for konsumprisindeksen. NT er overføringstap i MWh og P er referansepris på kraft (områdeprisen). AVS er årlige avskrivninger, AKG er avkastningsgrunnlag (inkludert 1 % for arbeidskapital) og r er NVEs referanserente.

For en nærmere beskrivelse av hvordan inntektsrammene beregnes henviser vi til excel-arket "Inntektsrammeberegning" som legges ut ved hvert varsel og vedtak om inntektsrammer.

Tillatt inntekt og mer-/mindreinntekt

NVE regulerer selskapenes tillatte inntekter som nettselskapene fastsetter sine tariffer etter. Den tillatte inntekten (TI) er definert som:

TI = IRt + KONt + Et - KILEt+ (AVSt - AVSt-2) + (AKG- AKGt-2) x rNVE

I selskapenes tillatte inntekt legges kostnader selskapet har i overliggende nett (KON) og eiendomsskatt (E) til inntektsrammen (IR). KILE kostnadene trekkes fra. Endringen i avskrivning og avkastning utgjør kapitalkostnadene knyttet til investeringer de to siste årene, som selskapet får ta inn som et tillegg til inntekstrammen. Denne metoden ble inkludert i modellen fra og med 2009. Før dette inngikk en justeringsparameter (JP) som skulle kompensere for nåverditapet som følge av at investeringer ikke kom inn i selskapenes inntekter før to år etter at de ble foretatt.

NVE regulerer nettselskapenes tillatte inntekt gjennom årlige vedtak om mer-/mindreinntekt. Dersom et selskap har hatt høyere/lavere tariffer enn tillatt inntekt et år, vil det generere enn mer-/mindreinntekt. Det kan være ulike årsaker til at tariffinntektene i ett år fraviker fra den tillatte inntekten, eksempelvis annet strømforbruk en forutsatt. Videre kan inntektsrammene også variere på grunn av forhold hos det enkelte selskap eller på bransjenivå. Formålet med ordningen er at selskapene kan holde stabile tariffer selv om inntektsrammene og/eller forutsetninger endrer seg. Selskapene skal styre mer-/mindreinntekten mot null over tid, og er pålagt å ha en plan for dette. Denne planen skal være forankret i selskapets styre.

Dersom et selskap har hatt høyere tariffinntekt enn tillatt inntekt foreligger en merinntekt. Merinntekt inkludert renter SKAL betales tilbake til kundene i form av redusert nettleie senere. Fra 2014 benyttes årsgjennomsnitt av NIBOR nominell rente med løpetid på 3 måneder med et tillegg på 0,3 prosentpoeng ved beregning av rente på merinntekt inntill 25 prosent av tillatt inntekt (eksklusiv KILE fradrag). For overskytende merinntekt skal NVEs referanserente benyttes.

Mindreinntekt KAN hentes inn fra kundene i form av høyere nettleie. Mindreinntektssaldo inntill 25 prosent av tillatt inntekt (eksklusiv KILE fradrag)renteberegnes med utgangspunkt i NIBOR som ved merinntekt. Fra 2015 vil mindreinntektssaldo over 25 prosent bli slettet automatisk.

Om KILE

I det enkelte nettselskaps kostnadsgrunnlag inngår et element, KILE (kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi), for å internalisere sluttbrukernes avbruddskostnader i nettselskapenes bedriftsøkonomiske vurderinger. Frem til 2009 omfattet KILE-ordningen kun langvarige avbrudd, dvs. avbrudd med varighet over tre minutter, og KILE-kostnader ble beregnet med utgangspunkt i faste satser for ulike sluttbrukergrupper. Fra og med 2009 omfatter KILE-ordningen også kortvarige avbrudd, og KILE-kostnader beregnes ved kostnadsfunksjoner som tar hensyn til at avbruddets varighet og tidspunktet det inntreffer har stor betydning for verdien av de aktuelle avbruddskostnader. Kostnadsfunksjonene ble oppdatert med virkning fra 2014.