Lav skråningsstabilitet og fyllingsarbeider årsak til kvikkleireskred i Alta kommune - NVE

NVE har nå mottatt fagrapporten om kvikkleireskredet ved Kråknes i Alta kommune i juni 2020. I rapporten vurderes årsakene å være lav skråningsstabilitet, forverret av fyllingsarbeider fra hyttebygging. Den utløsende faktoren vurderes å være stor snøsmelting og dermed økt grunnvannstrykk.

Kvikkleireskredet ved Kråknes i Alta kommune. Foto: Anders Bjordal/NVE

Onsdag 3. juni 2020 gikk det et stort kvikkleireskred ved Kråknes i Alta kommune. Ingen liv gikk tapt, men ca 8 bygninger ble tatt. Skredet omfattet om lag 900 000 m3 masser.

Flere årsaker til kvikkleireskredet ved Kråknes

NVE satte ned en faggruppe i etterkant av skredet. Oppdraget var todelt, å vurdere årsak og å beskrive læringspunkter fra skredet. Rapporten med vurderingene er nå ferdigstilt.

- Faggruppen har vurdert at årsakene til skredet var lav skråningsstabilitet på grunn av lokale grunnforhold, som ble forverret av fyllingsarbeider i forbindelse med hyttebygging i 2015. Den utløsende faktoren vurderes å være stor snøsmelting og dermed økt grunnvannstrykk, sier regionsjef i NVE, Knut Aune Hoseth.

Det ble observert en sprekk i en adkomstvei i området på ettermiddagen dagen før skredet. Sprekken tolkes til å være starten på skredhendelsen. Dette støttes av at det var lavvann på dette tidspunktet, og dermed lavest støtte fra havvann på stabiliteten i området.

Andre faktorer

Andre faktorer som er vurdert, men ikke funnet å ha noen innvirkning på skredhendelsen, inkluderer seismisk aktivitet, vibrasjoner fra trafikk eller anleggsvirksomhet, erosjon, undersjøiske skred, og feil på vann- og avløpssystemet i området. Andre menneskelige inngrep i området er vurdert til å ha hatt liten effekt på stabilitetssituasjonen. En mindre skredhendelse natt til 30. mai er vurdert til å være et lokalt og grunt skred som ikke har direkte årsakssammenheng med skredet 3. juni.

Generelt trygt å bo på kvikkleire

Generelt er det trygt å bo på kvikkleire, så lenge den får ligge i ro. Det er derfor viktig å ikke overbelaste kvikkleire. NVE har utarbeidet en veileder som beskriver hva som må gjøres for å bygge trygt i kvikkleireområder. Du kan du lese mer om kvikkleire på våre nettsider: https://www.nve.no/om-kvikkleire/