Hvordan sikrer man mot kvikkleireskred? - NVE

Det er mulig å gjøre kvikkleiresoner tryggere. Sikringstiltak er fysiske tiltak som skal redusere sannsynligheten for at skred utløses.

Terrenget i toppen av denne skråningen ble senket med 2 meter. Totalt ble toppen «lettet» for 18 000 m3 masse.

Kvikkleire er stabil så lenge den ikke overbelastes. Sikringstiltak mot kvikkleireskred kan være:

  • å fjerne masser og senke terrenget på toppen av en skråning, for å lette trykket på masser som ligger dypere i bakken
  • å fylle opp masser i bunnen av en skråning, som motvekt og støtte
  • å erosjonssikre bekker og elver, slik at de ikke graver inn og gjør skråningen brattere eller utløser overflateskred

NVE har gitt ut en veileder som beskriver hvordan skredfare i områder med kvikkleire skal utredes og håndteres i arealplanlegging og byggesak.

NVE kan gi bistand

NVE kan gi bistand til å utrede, planlegge og gjennomføre tiltak for å redusere risikoen for eksisterende bebyggelse som er utsatt for skredfare. Det er i utgangspunktet kommunene som kan søke om bistand eller tilskudd til sikring. Er du grunneier som ønsker å søke, må du ta kontakt med kommunen din. Mer informasjon finner du på nettsidene våre.