Publisert 12.11.2012 , sist oppdatert 07.11.2022

Termiske kraftproduksjonsanlegg

Når man skal beregne hvor mange elsertifikater et termisk produksjonsanlegg skal motta, så er dette en funksjon av tre faktorer; målt og levert kraftproduksjon, tildelingsfaktoren og fornybarandelen i anlegget. For å søke om rett til å motta elsertifikater, må det sendes en manuell søknad til NVE.

Med tildelingsfaktoren menes den delen av et anleggs totale produksjon av elektrisk energi som kvalifiserer for rett til elsertifikater. Med fornybarandel menes den delen av innmatet energi i et anlegg som kommer fra fornybare energikilder og dermed danner grunnlaget for tildeling av elsertifikater. For et vannkraftverk vil fornybarandelen være 1, mens for et biokraftverk kan fornybarandelen være en faktor lavere enn 1. 

 

Beregningsmetodikk for fornybarandel

Utgangspunktet for fastsetting av fornybarandelen i et termisk produksjonsanlegg med blandede energikilder, er energikildenes nedre brennverdi. Leverer anlegget både kraft og varme skal samme fornybarandel anvendes for både kraft- og varmeproduksjon.

  

1)      Avfall

Fornybarandel og energiinnhold ved forbrenning av avfall kan fastsettes på grunnlag av gjennomsnittsverdier. 

a) Husholdningsavfall: Restavfall fra husholdninger samlet inn gjennom den kommunale renovasjonsordningen.

b) Sortert næringsavfall: Restavfall fra næringer, normalt uten eller med lite våtorganisk avfall, som har gjennomgått en forbehandling i sorteringsanlegg, eller enklere forbehandling, før det leveres som brensel. Bygg- og anleggsavfall (BA) inngår i denne kategorien.

c) Usortert næringsavfall: Restavfall fra næringer som normalt er samlet inn via beholder eller containerrenovasjon i forretninger, kontor, privat og offentlig tjenesteytende virksomheter m.v. Kategorien inneholder normalt mye våtorganisk avfall på nivå med husholdningsavfall. Avfallet blir levert direkte til forbrenning med energiutnyttelse uten forbehandling eller bare med kverning som forbehandling.

d) Brennbart restavfall fra gjenvinningsstasjon: Omfatter både husholdnings- og næringsavfall som leveres på gjenvinningsstasjon og sorteres som brennbart restavfall. For annet næringsavfall, som ikke kan fordeles på de kategoriene som er nevnt ovenfor, må fornybarandelen fastsettes gjennom egne analyser, gjennomført av en uavhengig tredjepart.

 

2)      Trevirke

For trevirke benyttes standardiserte brennverdier. Benyttes trevirke med varierende grad av fuktighet, må denne dokumenteres. Gjennomsnittsverdi for energiinnhold i anvendt trevirke kan brukes hvis denne er beregnet av en uavhengig tredjepart.

Eksisterende termiske produksjonsanlegg som produserer elektrisk energi basert på fornybare energikilder og som oppgraderes, kvalifiserer for rett til elsertifikater for netto økning av produksjon av elektrisk energi basert på fornybare energikilder. Eksisterende termiske kraftproduksjonsanlegg som bygges om for å erstatte bruk av fossile energikilder med fornybare energikilder kvalifiserer for rett til elsertifikater for hele anleggets produksjon dersom ombyggingen har et vesentlig omfang og fører til varig produksjon av elektrisk energi fra fornybare energikilder.

   

Søknadsskjema for termiske kraftproduksjonsanlegg

For termiske produksjonsanlegg er det dessverre ikke mulig å søke via Altinn per dags dato. For disse anleggene må man sende inn en manuell søknad til NVE. Søknadsskjemaet fåes ved å henvende seg til NVE, se kontaktinformasjon på høyre side i margen. Søknaden, med all den nødvendige dokumentasjon som blir etterspurt fra NVE, skal fortrinnsvis sendes elektronisk til NVE.  

Dokumentasjon som må legges ved søknaden er:

 

  • Dokumentasjon på tidspunkt for idriftsettelse av kraftverket i form av en attest fra nettselskapet som forteller når anlegget leverte kraft til nettet første gang.

 

  • Dokumentasjon som viser målearrangement for kraftverket. Dvs. enlinjeskjema for kraftverket, som viser hvor avregningsmåleren er plassert. Elsertifikater utstedes på grunnlag av måledata for netto produksjon, jf. § 16 i forskrift om elsertifikater.

 

  • Dersom det søkes om elsertifikater basert på deler av produksjonen (at det er varig økning i produksjonsevne), må dokumentasjon på varig produksjonsøkning fremlegges. Se hva som står under ”Opprustning og utvidelse av anlegg”.