«Kulturminner og kulturmiljøer er viktige miljøressurser. Allerede da Miljøverndepartementet ble etablert i 1972, ble kulturminner integrert som en del av det nyopprettede departementet. Bakgrunnen for å samle ansvaret for naturforvaltningen og kulturminneforvaltningen, var ønsket om å kunne se naturen og de faste kulturminnene i sammenheng med all arealdisponering og som grunnlag for en helhetlig miljø- og ressursforvaltning i et langsiktig tidsperspektiv. Sammenhengen mellom naturen og de menneskeskapte kulturminnene er forankret og utviklet videre i miljøvernpolitikken, forvaltningspraksis, lover og regelverk i de vel 40 årene som er gått.» - st. meld 35 (2012-2013)

Det finnes ingen anlegg med følgende kriterier

Kulturminner på kartet

Kulturminner i kart
Kulturminner i kart

Utvalget

Det er mange anlegg å velge mellom, og de som omtales, skal til sammen utgjøre et representativt utvalg. Det har derfor vært en omfattende og utfordrende oppgave å bestemme hvilke anlegg som skal være med. Mange andre kunne vært med, enten i tillegg til eller i stedet for ett eller flere av anleggene som nå presenteres. Resultatet skal derfor ikke tolkes dit hen at det bare er anleggene som er presentert her, som er bevaringsverdige som kulturminner.

De er valgt ut på bakgrunn av en rekke kriterier og ulike typer kulturminneverdier, både materielle og immaterielle. Utvalget skal til sammen utgjøre et representativt utvalg. Det etterstrebes også en kronologisk og geografisk spredning innenfor utvalget.