Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 15.06.2021

012/14 Tyrifjorden

Vernegrunnlag: Beliggenhet sør i Drammensvassdraget. Innsjøen dominerer landskapet i området og dens naturfaglige egenskaper som gammel fjordsjø er særpreget. Både øyene og elvers innløp har høy verdi. Geologi, elveløpsformer med tilhørende prosesser, botanikk, fuglefauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet.  Innsjøen er regulert med 1 meter som kilde for vannforsyning. Viktig for friluftslivet.

Tyrifjorden tatt mot vest. Sundvollen ligger nederst til høyre. Storøya midt i bildet. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, mai 2011)

Tyrifjorden har utløp til Drammenselva ved Vikersund i sørvest. Innsjøen ligger 63 moh og har et areal på hele 137 km2. Før isavsmeltingen gikk utløpet ut Holsfjorden. Denne passasjen ble sperret ved avsetting av en stor morene som krysset dalen ved Sylling.

Innsjøen danner en karakteristisk H‑form, som er styrt av berggrunns-stukturen i området. De fire armene består av:
Utløpet forbi Vikersund i sørvest,
Holsfjorden i sørøst hvor terrenget reiser seg bratt opp mot Oslomarka og Drammensmarka;
Steinsfjorden er en grunn arm i nordøst;
Nordfjorden i nordvest er omgitt av brede jordbruksområder. Både det vassdragsvernede Soknavassdraget og Storelva som drenerer både Randsfjorden og Sperillen har utløp til Nordfjorden. Deltaet er vernet som naturreservat pga et verdifullt fugleliv.

Tyrifjorden har en rekke naturreservater opprettet med bakgrunn i verdifullt bio- og geomangfold.  Geologien i området er årsaken til det spesielle landskapet på øyene. 

Tyrifjorden er Norges femte største innsjø. Med et største dyp på 295 m og et midlere dyp på 114 m er den også blant våre dypeste innsjøer. 

Tyrifjorden og Steinsfjorden er populære til rekreasjon med en betydelig båtaktivitet. Rundt innsjøen er det mer enn 1 700 hytter. Tyrifjorden har mange fiskearter i til dels stort antall; kjent er de to storørretstammene. Den ene går opp i Randselva for å gyte og den andre gyter i utløpselva. Tyrifjorden er regulert 1 m, og vernet gjelder mot ytterligere regulering.

 

Fakta

Fylke: Viken
Kommune: Ringerike, Modum, Hole
Vernetidspkt: 1973 (Vp I)
Vassdragsnr. 012.D1
Areal: 141 km²
 
Største vann: 
Tyrifjorden: 137 km², 63 moh.