Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 15.06.2021

011/1 Drammen Nordmark

Vernegrunnlag: Vassdragsobjektet ligger mellom Drammenselva, Lierelva og Tyrifjorden, og omfatter er attraktivt, kupert og skogkledd landskap som stedvis har små vann i forsenkningene. Viktig for friluftslivet. Nærhet til større byer og tettsteder.

Området, som har mange vann, er mye brukt til friluftsliv. (Foto: Per Einar Faugli)

Drammen Nordmark, også kalt Finnemarka, grenser mot Drammenselva i sør og vest, mot Lierelva i øst, og i nord går grensen nesten til Tyrifjorden. Vernet omfatter mange små og mellomstore vassdrag og innbefatter de deler av nedbørfeltene som ligger over kote 200. 

Solbergelva, Glitra, Nykjua og Songa drenerer det alt vesentlige av arealet, og alle renner sørøstover med utløp i Lierelva eller Drammenselva. Landskapet er kupert og skogkledd med små vann i forsenkningene, særlig i sør. Bratte åsrygger gjør terrenget mange steder vanskelig framkommelig. Brennåsen i nord er høyeste punkt, 703 moh.

Finnebosetninger fra 1600‑tallet har gitt opphav til navnet Finnemarka, og det var traktene rundt vatnet Glitre som først ble befolket. Vannet er det største innen feltet med sentral beliggenhet. Formen er gitt av en gammel caldera, en utblåsningsvulkan. I dag er vannet drikkevannskilde for Drammen og flere av kommunene i nærheten, og det er regulert. Gjennom flere mindre overføringer føres vannet i tunnel fra Glitre til Drammen og omland. Glitre var tidligere regulert til fløtingsformål.

Vekslende berggrunn med avsetningsbergarter og bergarter av vulkansk opprinnelse gir opphav til en variert og flere steder rik flora. Barlind finnes flere steder, en ås bærer også navnet Barlindåsen.

Friluftslivet er tilrettelagt med blant annet stier og løyper. I randsonene mot Drammensdalen er det lysløyper, alpinbakker, serveringssteder og badeplasser; her finnes drammensernes viktigste område for friluftsliv. Marka har et nett av skogsbilveier, og det drives stedvis intens skogsdrift.

Fakta

Fylke: Viken
Kommune: Modum, Øvre Eiker, Drammen, Lier
Vernetidspkt: 1973 (Vp I)
Vassdragsnr. 011.AZ
Areal: 390 km²
Areal alle vann: 
Største vann: 
Glitre, 3,7 km²: 358 moh.
Lengde elver:
Høydenivå: 
700 - 200 moh