Publisert 03.02.2009 , sist oppdatert 15.06.2021

139/7 Nesåa

Vernegrunnlag: Urørthet. En av de største sideelvene til Namsenvassdraget. Vassdragets elver og vann er viktige og omfattende deler av et variert og kontrastrikt landskap som strekker seg fra høyfjell til dalbunn. Berggrunnen, elveløpsformer, isavsmeltingsformer, botanikk, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Restfelt i et ellers godt vassdragsutbygget område. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftsliv, reindrift og samiske interesser.

I nedre del renner elva gjennom oppdyrkede leirområder, delvis også i ravinelandskap. Nær utløpet, som her, går elva i meanderløp. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, mai 2007)

Nesåa (Neselva) er en av de største sideelvene til Namsenvassdraget. Kildene ligger i fjellområdene mellom Namdalen og Lierne, med utløp i Namsen like nord for tettstedet Harran..

Høyfjellsområdene, med et stort innslag av vann og tjern, gir området egenart. I midtre deler domineres landskapet av morenemateriale og store brerandavsetninger, mens de nederste 5 km preges av marin leire med ravinelandskap og til dels skredmasser. Selve elva går til dels i fast fjell. Særlig mellom de tre Nesåvatnene ligger flere fine fosser. Nedre deler har flere lengre meandrerende partier. Nedbørfeltet har stor verdi for biologisk mangfold, både vegetasjon, vilt og fugl. Nesåa omfatter et større regionalt friluftsområde med urørt karakter, og store deler av midtre og øvre del representerer et av de siste større villmarkspredete naturområdene i Nord-Trøndelag. Området er meget godt egnet for tradisjonelt friluftsliv med lite tilrettelegging.

Fakta

Fylke: Nord-Trøndelag
Kommune: Grong, Namskogan, Røyrvik
Vernetidspunkt: 2005 (Suppl)
Areal:  276 km²
Største vann: 
Øvreste Nesåvatnet
1,4 km²: 722 moh.
Høydenivå: 
1026-ca.50 moh.