Publisert 03.02.2009 , sist oppdatert 07.06.2023

128/1 Ogna

Vernegrunnlag: Anbefalt typevassdrag for regionen. Ogna har kilder i østre del av Nord-Trøndelag og renner ut i Byaelva i indre del av Beistadfjorden ved Steinkjer.

Svarvarfossen. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, mai 2007)

Lavlandsvassdrag i Trøndelag og preget av store myrområder. Elveløp med stedvis små fossestryk skaper kontraster i landskapet. Elveløpsformer og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet.

Vassdraget er et utpreget lavlandsvassdrag, hele 93 % av nedbørfeltet ligger lavere enn 600 moh. Barskog og store myrområder preger feltet. Strykstrekninger med stedvis små fossefall er viktige kontraster i landskapet.

De største sideelvene er Tverråa, Sørrokta og Lauva. Fra kildeområdet rundt Roktsjøen (304 moh.) nordøst i vassdraget renner elva 64 km gjennom store skogområder. Tverråa drenerer de nordligste delene av feltet og renner sammen med Rokta ca 10 km nedenfor Roktsjøen. Sørrokta kommer inn fra øst ca 3 km norøst fore Skjålågrind og drenerer Lustadvatnet og Mokkavatnet Ved Myr renner Lauva inn fra sør og drenerer de sørlige myrområdene og Lauvvatnet (391 moh.). I nedre del av Roktdalen er elva smal og går i fossestryk. Stedvis knekker elva over fast fjell og danner fine fosser. I mellomliggende flate elvestrekninger går går elva stilleflytende, delvis med loner. Dette skaper et variert og fint elveløp. Vassdraget er stedvis forbygget nedenfor Bruemfossen og et område ved Hyllbrua. Nedbørfeltet er mye brukt til tradisjonelt friluftsliv.

Fakta

Fylke: Nord-Trøndelag
Kommune: Steinkjer, Snåsa
Vernetidspkt: 1986 (Vp III)
Areal:  573 km²
Største vann: Lustadvatnet
7,1 km²: 275 moh.
Høydenivå: 818-ca.2 moh.