Publisert 24.06.2009 , sist oppdatert 07.06.2023

121/2 Langvella

Vernegrunnlag: Vassdraget er lite, men renner fra høyfjell til lavland og er viktige deler av et variert og kontrastrikt landskap. Søbergfossen er en elveløpsform med stor opplevelsesverdi. Viktig for friluftsliv og reindrift.

Vassdraget drenerer deler av fjellområdet øst for Oppdal. Elva renner mot nord og renner ut i elva Byna ved Fagerhaug. Byna er et sørlig sidevassdrag til Orkla.

Det er ingen større vann i vassdraget. Et nett av små elver og bekker drenerer ned til hovedelva. Enkelte steder har bekkene gravd i løsmassene og dannet små raviner. Elva renner i den relativt flate dalbunnen fram til ca.760 moh. Her ligger Langvellfossen. Elveløpet videre ned til ca. 600 moh. er bratt og vanskelig tilgjengelig. Her går elva i stryk. Ellers veksler elveløpet mellom rolige partier og strykstrekninger.

Den største delen ligger over tregrensen hvor fjellområdet har mye bart fjell, mens myr dominerer i selve dalen. Den nederste delen av dalen har frodig bjørke og furuskog. Her er tett kantvegetasjon langs elva.

Øvre del av feltet inngår i villreinens bruksområde. Villrein har vinterbeite vest i feltet, mens områder for vår- og sommerbeite ligger øst, vest og sør for feltet. Kalvingsområde ligger i umiddelbar nærhet. Det går trekkruter på hver side av vassdraget.

Kontrasten mellom skogen og de vindeksponerte, lavbevokste flyene i indre deler av feltet er store.

.

Fakta

Fylke: Trøndelag
Kommune: Oppdal
Vernetidspkt: 2009 (Avsluttende supplering)
Vassdragsnr: 121.CBZ
Areal: 45 km²
Største vann: Mjølktjørna: 0,04 km²: 1052 moh.
Høydenivå: 1378 - 520 moh