Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 02.02.2009 , sist oppdatert 15.06.2021

038/1 Vikedalselva

Vernegrunnlag: Beliggenhet nord i Rogalands fjordområde. Vassdragets mange vann, svært varierte elveløp og våtmarksområder er sentrale deler av et attraktivt landskap fra fjell, gjennom bred jordbruksdal og til utløp i fjord. Elveløpsformer, isavsmeltingsformer, botanikk og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet. Restfelt i et ellers tungt vannkraftutbygget område.

Låkafossen. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, juli 2011)

Vikedalselva ligger på grensen mellom Vestlandets ytre og midtre fjordstrøk, og har utløp i Sandeidfjorden, en nordlig gren til Vindafjorden. Vikedalselva renner mot sørvest med utløp i Sandeidfjorden ved tettstedet Vikedal.

Vassdraget ligger mellom Vestlandets ytre og midtre fjordstrøk. De største fjellpartiene utgjør ca. 40 % av nedbørfeltet og ligger i nordøst. Under skoggrensen består mesteparten av arealet av kulturmark og skog med furu og bjørk. Fra Fjellgardsvatn 158 moh, renner elva gjennom et åpent dalføre med slake dalsider ned mot Sandeidfjorden. Lokafossen markerer et skille landskapet. Nedbørfeltet har stor kvartærgeologisk verdi og er egnet som typevassdrag. Vikedalselva er den viktigste lakse- og sjøørretelven i Ryfylke og brukes av fritidsfiskere fra hele sørvestlandet. Friluftliv er utbredt både sommer og vinter. Natur‑ og kulturverninteressene er betydelige. Vassdraget er med i overvåkingsprogrammet for langtransporterte forurensinger (sur nedbør) og det er vannkvaliteten som følges.

Fotosider:

038-1_Vikedalselva_Fjellgardsvatnet_fotoside.pdf

038-1_Vikedalselva_Lokafossen_fotoside.pdf

038-1_Vikedalselva_Utløp_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Rogaland, Hordaland
Kommune: Vindafjord, Etne, Suldal, Sauda
Vernetidspunkt: 1986 (Vp III)
Areal:  118 km²
 
Største vann: 
Fjellgardsvatnet
2,2 km²: 158 moh.

Høydenivå: 
xxxx-xxx moh.