Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2023

002/6 Frya

Vernegrunnlag: Østlig sideelv til Gudbrandsdalslågen i Glomma. Vassdraget er sentrale deler av et attraktivt landskap med viddepregete fjellområder, dalsider og dalbunn. Elvesystemer og med få vann, elveløpsformer, geomorfologi og botanikk inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Viktig for friluftslivet. Utfyller nasjonalpark ned til utløpet.

Frya er et østlig sidevassdrag til Gudbrandsdalslågen og drenerer deler av fjellområdene i Rondane nasjonalpark. Vassdraget har utløp like nord for Ringebu.

I øvre del, fra Furusjøen og l0‑l5 km sørover, renner elva i et åpent landskap dominert av fjellskog av furu og bjørk, myrer og partier preget av seterdrift. Etter samløpet med elva Fisken blir hoveddalen smal, og elva løper i et trangt elveleie omgitt av tette, mørke granskogslier. Ved samløpet med Lågen har Frya avsatt en stor grusvifte som har presset Lågen over mot den andre dalsiden. Deler av deltaet bruker i dag som industrområde. Vassdraget har også naturfaglige interesser. Fryas nedbørfelt har svært mange forskjellige vegetasjonstyper, flere med stor artsrikdom og kravfulle og sjeldne arter representert. Noen av de trange bekkekløftene som munner ut i Fryadalen, har en særegen flora (huldreplanter) knyttet til det spesielle miljøet i slike trange, skyggefulle kløfter.

De mektige snøkledde tindene i Rondane danner rammen for store interesser knyttet til hotell‑ og hytteturisme og friluftsliv i området. Særlig rundt Furusjøen ligger det et stort antall hytter. Den store rekreasjonsverdien var en av hovedbegrunnelsene for vernet. I de nederste 25 km av Fryadalen går det bilvei (dels bomvei) oppe i lia på begge sider. Det går vei fra Vinstra, Kvam og Otta fram til Furusjøen.

Fakta

Fylke: Innlandet
Kommune: Sel, Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu
Vernetidspkt: 1980 (Vp II)
Vassdragsnr: 002.DF3Z
Areal: 373 km²
Areal alle vann: 
Største vann: Furusjøen: 5,3 km², 852 moh.
Lengde elver:
Høydenivå: 1670 - ca 180  moh