Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2023

002/34 Måråi

Vernegrunnlag: Urørthet. Sidevassdrag til øvre Otta i Gudbrandsdalslågen i Glomma. Vassdragets breer, elver og vann er sentrale deler av et attraktivt og kontrastrikt landskap i høyfjellet, inn mot vannskillet mellom Østlandet og Vestlandet. Mårådalen er en utpreget høyfjellsdal med store elvesletter. Elveløpsformer med tilhørende prosesser, isavsmeltingsformer og botanikk inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Viktig for friluftsliv og reindrift. Utfyller og binder sammen nasjonalpark ned til utløpet.

Innover Mårådalen. (Foto: Jan Henning L'Abee-Lund)

Måråi renner ut i Otta i vestenden av Grotlivatnet. Vassdraget grenser til vannskillet mot Vestlandet. Måråi ligger vest for Glitra og grenser til dette i sørøst. Øvre deler av feltet ligger i høyfjellet inn mot fjellmassivet Skridulaupen. De høyeste fjellpartiene har botner og tendens til alpint landskap. Flere breer, blant annet Mårådalsbreene, drenerer til vannet innerst i Mårådalen og renner videre mot nordøst. Elva renner gjennom den relativt flate Mårådalen med Heillstuguvatnet og videre forbi myrområder ned til Grotlivatnet. Ved innløpet i vannene er det lagt opp grusvifter. Raudeggbreens vifte inn mot Vassvendtjørnin er avsatt slik at den delen av vannet som velger vestlig løp på vifta drenerer til Stryn, mens vannet som tar østlig løp, drenerer til Måråi. Dette er et særpreg for området og godt kjent i turistsammenheng.

I nedre deler vokser fjellbjørkeskog, men nedbørfeltet for øvrig er dominert av alpine heiområder som veksler med mindre myrpartier. Generelt betegnes Øvre Ottadalen med Glitra, Måråi og Vulu som et klassisk botanisk område av høy verdi. Villrein har viktige kalvingsområder og det går reintrekk på tvers av Mårådalen. Det er potensiale for å finne spesielle fuglearter, bl.a. klippehekkende rovfugler.

Verdien er knyttet til landskapsopplevelse der urørtheten inngår som et viktig element. 
Langs elva nedstrøms Heilstuguvatnet nederst i vassdraget ligger imidlertid rester etter en betongdam, rørgate og et kraftverk som var i bruk til 1970-tallet. I dette området brytes det urørte preget

Måråi er blant de få gjenværende vassdrag med et vesentlig urørt preg i vannskilleområdet mellom Østlandet og Vestlandet. 77 % av nedbørfeltet ligger mer enn 1 km fra nærmeste inngrep. De store fjellområdene er vurdert å ha nasjonal verdi knyttet til urørt natur og landskapsopplevelse. I kulturhistorisk sammenheng gis vassdragene til Øvre Otta som helhet høyeste verneverdi.

Fakta

Fylke: Innlandet
Kommune: Skjåk, Stryn
Vernetidspkt: 2005 (Supplering)
Vassdragsnr: 002.DHJZ
Areal: 79 km²
Areal alle vann: 
Største vann: Hellstuguvatnet: 0,9 km², 1003 moh.
Lengde elver:
Høydenivå: 1962 - 863 moh