Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2023

002/32 Glitra

Vernegrunnlag: Urørthet. Sidevassdrag til øvre Otta i Gudbrandsdalslågen i Glomma. Vassdraget er sentrale deler av et attraktivt og kontrastrikt landskap i høyfjellet nær vannskillet mellom Østlandet og Vestlandet. Elveløpsformer og botanikk inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet. Utfyller nasjonalpark ned til utløpet.

Foto: Jan Henning L'Abee-Lund)

Glitra er sidevassdraget til Otta og renner ut i denne ved Pollfoss i Innlandet fylke. I vest grenser vassdraget til Åfåtgrovi

Øvre del er et typisk høyfjellsvassdrag og drenerer bl.a. breer i Skridulaupmassivet, 2000 moh.

De lavere delene er frodige med skog og beitemark. Nedre del av Glitra er lite påvirket av bretilsig, noe som medfører stor artsrikdom sammenliknet med nærliggende områder. Den skogkledte delen har fattig bjørkeskog og furuskog. Deler av furuskogen har urskogkarakter, bl.a. med forekomst av rødlistet ulvelav. Nedbørfeltet inngår i et større villreinområde og de høyeste delene er viktige som vinterbeite.

Det er mange kulturminner langs vassdraget, i hovedsak knyttet til reinfangst og skogs- og seterdrift. Setergrenda Botn er lokalisert ved samløpet mellom elveløpene Blankåi og Glitra.

Glitra er blant de få gjenværende vassdrag med et vesentlig urørt preg i vannskilleområdet mellom Østlandet og Vestlandet. 82 % av nedbørfeltet ligger mer enn 1 km fra nærmeste inngrep. De store fjellområdene er vurdert å ha nasjonal verdi knyttet til urørt natur og landskapsopplevelse. I kulturhistorisk sammenheng gis vassdragene til Øvre Otta som helhet høyeste verneverdi.

For friluftslivet har området betydning som bindeledd mellom Reinheimen i nord og Breheimen/Jotunheimen i sør, og mellom noen av Østlandets og Vestlandets naturattraksjoner og reisemål. De store fjellområdene er vurdert å ha nasjonal verdi knyttet til landskapsopplevelse, ikke minst på grunn av det urørte preget. Elva utgjør en viktig del av landskapsbildet. 

Fakta

Fylke: Innlandet
Kommune: Skjåk
Vernetidspkt: 2005 (Supplering)
Vassdragsnr: 002.DHG2Z
Areal: 60 km²
Areal alle vann: 
Største vann: Glittervatnet: 2,0 km², 1185 moh.
Lengde elver:
Høydenivå: 1948 - 580 moh