Publisert 17.03.2017 , sist oppdatert 10.09.2021

Høringer - endringer i lover og forskrifter

Forslag om å innføre ny modell for prising av ubalanser i regulerkraftavregningen

RME sender på høring et forslag om endring av forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. for innføring av én pris og én regulerkraftbalanse i regulerkraftavregningen.

Les mer om forslaget her.

Status: frist for å komme med innspill til forslaget var 23. juni 2021.

Statnett sitt forslag til bruk av flaskehalsinntekter

RME ønsker innspill på Statnett sitt forslag til hvordan flaskehalsinntektene skal brukes. RME skal årlig godkjenne at Statnett bruker inntektene de får på kraftforbindelsene mellom Norge og våre naboland i tråd med regelverket. 

Les mer om forslaget her.

Status: frist for å komme med innspill til forslaget var 26. april 2021.

Endringer i nettleiestrukturen

Strukturen i nettleien skal bidra til en effektiv utnyttelse av nettkapasiteten og at nettselskapene ikke investerer mer i økt nettkapasitet enn nødvendig. Måten vi bruker strømnettet på er i ferd med å endres. Strømforbruket blir mer energieffektivt, men også mer effektkrevende ved at vi bruker mer strøm på én gang. Endringene i strømforbruket gjør at kapasiteten i nettet får større betydning. Det er betydelige kostnader knyttet til å investere og drifte strømnett. Det er viktig å utnytte kapasiteten i de eksisterende anleggene så godt som mulig, og å unngå at nettselskapene må investere mer i økt kapasitet i strømnettet enn nødvendig. Strukturen i nettleien skal bidra til dette.

Status: Forslag til endringer i nettleiestrukturen var på høring våren 2020. Forslaget omfatter endringer i bestemmelsene om nettleie i lavspenningsnettet, samt enkelte endringer i de generelle bestemmelsene om nettleien i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. September 2020 sendte RME en oppsummering av innspillene fra høringen, og våre endelige anbefalinger til endringer i nettleiestrukturen til OED. Det er OED som har myndighet til å vedta endringer om tariffer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet.

Les mer om høringen på høringssiden.

Status: En rapport med oppsummering av høringsuttalelsene, RME sine merknader og et oppdatert forslag er nå sendt over til Olje- og energidepartementet for vurdering og eventuell vedtakelse.

Plusskunder

RME vedtok 29. april 2016 endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet[11] hvor det ble vedtatt ny definisjon av plusskunde. Det ble også vedtatt at plusskunder ikke skal tarifferes andre tariffledd for innmating. En plusskunde kan levere inntil 100 kW og blir målt og avregnet i tilknytningspunktet. Endringene trådte i kraft 1. januar 2017. 

Deling av overskuddskraft i boligblokker

RME har utviklet en løsning for at kunder i ett felles bygg kan utnytte tak- og veggflater til å produsere og forbruke egen strøm. Den tekniske løsningen for deling av overskuddskraft i boligblokker gjennom korrigering av måleverdier i Elhub ble klar tidlig i 2019. For å sikre en effektiv gjennomføring er det viktig at løsningen er koordinert med regelverket for elavgift. I januar 2020 fikk Skattedirektoratet i oppdrag å vurdere alternative endringer for å utforme avgiftsfritaket på en bedre måte og innenfor rammen av statsstøtteregelverket/EØS-avtalen.

Les mer om ordningen her.

Status: Finansdepartementet vurderer nå forslag til endringer i samarbeid med Olje- og energidepartementet.

Sikkerhet i AMS

Nettselskapenes ansvar for å sikre AMS mot misbruk av data og uønsket tilgang til styrefunksjoner er forskriftsfestet i avregningsforskriften[4]. Kravet er presisert i vår veileder til sikkerhet i AMS. NVE ser et behov for å presisere kravene som stilles til nettselskapene i forskrift.

Les mer om høringen her.

Status: En rapport med oppsummering av høringsuttalelsene, RME sine merknader og et oppdatert forslag er nå sendt over til Olje- og energidepartementet for vurdering og eventuell vedtakelse. Mer informasjon finnes her.

Les mer om vedtatte forskrifter og endringsforslag her.