Publisert 14.04.2020 , sist oppdatert 07.05.2020

Høring: Modell for innføring av 15 minutters balanseavregning samt forslag til nye funksjonskrav og krav til sikkerhet for AMS

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) sender et forslag i to deler på høring. De foreslåtte endringene påvirker ikke kravet om å installere AMS hos forbrukere.

Første del av høringen, del A, er en konsepthøring om hvordan 15 minutters balanseavregning kan innføres i Norge. Andre del av høringen, del B, er en høring om konkrete endringer i avregningsforskriften om funksjonskrav og krav til sikkerhet for avanserte måle- og styringssystem (AMS). Del B sendes på vegne av Olje- og energidepartementet (OED) som skal vedta forslagene.

En av hovedoppgavene til RME er å fremme en samfunnsøkonomisk effektiv produksjon, overføring, omsetning og bruk av energi. Denne oppgaven inkluderer å sikre at systemdriften og markedene er tilpasset dagens og fremtidens behov.

- Det grønne skiftet medfører store endringer i det norske og nordiske kraftsystemet. Det blir vanskeligere å opprettholde den løpende balanseringen av systemet, og det er nødvendig å gjøre nye tiltak for å unngå fysiske ubalanser og frekvensavvik, sier Ove Flataker, direktør for Reguleringsmyndigheten for energi i NVE. Han legger til at å få på plass finere tidsoppløsning i balanseavregningen og markedene er et viktig virkemiddel for å gjøre systemdrift, markeder og markedsaktører i bedre stand til å håndtere disse utfordringene og opprettholde god driftssikkerhet i fremtiden.

 

Del A: Konsepthøring om innføring av 15 minutters tidsoppløsning i balanseavregningen

Første del av høringsdokumentet presenterer et forslag til hvordan overgangen fra 60 til 15 minutters tidsoppløsning i balanseavregningen skal gjennomføres.

Høringsdokumentet inkluderer ikke konkrete forslag om innføring av 15 minutters tidsoppløsning i markedene. De nordiske reguleringsmyndighetene ønsker imidlertid en koordinert innføring av 15 minutters tidsoppløsning i både balanseavregningen, i balansemarkedene og i intradagmarkedet. Høringsforslaget om 15 minutters tidsoppløsning i balanseavregningen vil være en forutsetning for, og et viktig første steg mot, en effektiv innføring av 15 minutters tidsoppløsning også i balansemarkedet og intradagmarkedet.

For å sikre en smidig og robust prosess, foreslår vi en gradvis innføring av 15 minutters balanseavregning i tre steg:

  1. innføring av nye funksjonskrav for elektrisitetsmålere, gjeldende fra 1. juli 2022
  2. oversendelse av måleverdier per 15 minutter til Elhub, senest seks måneder før overgangen til 15 minutters balanseavregning
  3. endring av balanseavregningen fra 60 til 15 minutter, i andre kvartal 2023

Vi foreslår at kravet i steg 1) skal gjelde målepunkt tilknyttet innmating (unntatt plusskunder), uttak i høyspenningsanlegg og utveksling mellom nettområder, inkludert utveksling mot utlandet. Vi foreslår i tillegg at det åpnes for å registrere og oversende måleverdier per 15 minutter for målepunkt tilknyttet næringskunder i lavspenningsanlegg, inkludert plusskunder som er næringskunder. For målepunkt tilknyttet forbrukere i lavspenningsanlegg foreslår vi ingen endringer.

 

Del B: Høring om endring av funksjonskrav og sikkerhetskrav i avregningsforskriften

For å gjennomføre steg 1) beskrevet ovenfor, foreslår vi nye funksjonskrav og sikkerhetskrav for AMS i avregningsforskriften.

Forslaget til forskriftsendringer inkluderer krav om at AMS-målere i målepunkt som omfattes av steg 1) skal registrere 15 minutters måleverdier. Det nye kravet omfatter ikke AMS hos forbrukere, og forslaget får derfor ikke konsekvenser for kravet om å installere AMS hos forbrukere.

For å sikre at måleverdiene til kundene blir beskyttet på en god måte, foreslår vi mer detaljerte krav til sikkerhet for AMS. Det er nødvendig å beskytte AMS for å sikre riktig avregning og fakturering, samt sørge for en sikker systemdrift.

Forskriftsendringene innebærer at noen elektrisitetsmålere må skiftes ut. Dette er estimert til å gjelde omkring 350 målere eid av Statnett, og 950 målere eid av øvrige nettselskap. De foreslåtte forskriftsendringene påvirker ikke kravet om å installere AMS hos forbrukere.

 

Frist for å komme med innspill til høringen er 15. august 2020

RME vil arbeide videre med konkrete forskriftsendringer knyttet til implementering av 15 minutters tidsoppløsning i balanseavregningen. Innspillene vi mottar på forslaget i første del av høringsdokumentet vil være et viktig underlag for dette arbeidet. Det er behov for forskriftsendringer for å sikre at nettselskapene og Elhub oppgraderer hele måleverdikjeden for oversending av 15 minutters måleverdier fra de foreslåtte målepunktene til avregningsansvarlig. Nødvendige endringer vil bli foreslått i et eget høringsdokument.

Forslagene til endringer i avregningsforskriften i andre del av dette høringsdokumentet, skal vedtas av Olje- og energidepartementet (OED). Etter høringsfristens utløp, vil RME oversende en oppsummering av høringsinnspillene og anbefaling om endring av forskriften til OED.   

Kontaktpersoner

Del A:

Rådgiver Alexander Kellerer,
e-post: alek@nve.no

Del B:

Seniorrådgiver Øyvind Anders Arntzen Toftegaard,
e-post: oyat@nve.no
Rådgiver Hanne Alette Hillestad,
e-post: hahi@nve.no

Send inn høringssvar

Her kan du laste ned høringsnotatet.

Høringssvar merkes med referansenummer  202004128

Send til: rme@nve.no

Frist: 15. august 2020