Bakgrunn for forslaget

Olje- og energidepartementet (OED) har bedt om at RME sender på høring forslag til endringer i bestemmelsene om nettleie i lavspenningsnettet i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. I forslaget skal kundens etterspørsel etter og tilgang på kapasitet vektlegges i større grad enn i dag.

Om forslaget

En av hovedoppgavene til RME er å fremme en samfunnsøkonomisk effektiv produksjon, overføring, omsetning og bruk av energi. Et delmål i denne sammenhengen er å bidra til effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet. Utformingen av nettleien er et av flere virkemidler som bidrar til å oppnå dette målet.

Fremover kommer vi til å bruke strøm til flere formål enn i dag, og stadig flere vil bruke mye strøm på samme tid. Dette vil sette kapasiteten i strømnettet under press. Vi foreslår i denne høringen endringer i nettleiestrukturen for lavspent distribusjonsnett, dvs. nettleien for forbrukerkunder (husholdninger og fritidsboliger) og næringskunder tilknyttet lavspentnettet.  

Forslaget innebærer at kunder som i dag betaler nettleie i hovedsak ut fra hvor mye energi de forbruker, i større grad skal betale nettleie ut fra hvor mye nettkapasitet de har behov forStrømkundene som er knyttet til nett med høyere spenningsnivå, og større næringskunder i lavspentnettet, har i flere tiår hatt en nettleie basert på kapasitet. Noen nettselskaper har også innført kapasitetsbasert nettleie for forbrukerkunder og mindre næringskunder. 

Tilpasningene i strukturen på nettleien skal bidra til effektiv utnyttelse og utvikling av strømnettet, og en rimelig fordeling av kostnadene mellom kundeneEndringene skal bidra til at kostnadene i strømnettet blir så lave som mulig, og dermed også at nettleien blir så lav som mulig. Endringene skal også legge godt til rette for elektrifisering og energieffektivisering, noe som er en viktig forutsetning for å nå de norske klimamålene.  

Høringsforslaget gjelder i hovedsak reglene om utforming av nettleien for kunder i lavspent distribusjonsnett. I forbindelse med disse endringene, foreslår vi også en presisering i prinsippene for utforming av nettleien. Videre foreslår vi noen forenklinger i de generelle bestemmelsene om utforming av nettleien og i reglene om informasjon til kundene. Endringene i de generelle bestemmelsene gjelder i prinsippet for alle kunder, men påvirker ikke utformingen av nettleien.  

Ny frist for å komme med innspill i høringen er 25. mai 2020

På grunn av koronautbruddet har RME besluttet å utsette høringsfristen til 25. mai 2020.

Endringer i regelverket om nettleien skal vedtas av Olje- og energidepartementet (OED). Etter høringsfristen sender RME en oppsummering av høringsinnspillene og anbefaling om endring av forskriften til OED.   

Høringssvar merkes med referansenummer 202001392 og sendes til: rme@nve.no 

Kontaktpersoner

Rådgiver Kjell Rune Verlo, krv@nve.no,

tlf. 22 95 93 65

Seksjonssjef Torfinn Jonassen, tjo@nve.no,

tlf. 22 95 94 80

Energitiltak - ny nettleie

Se hvordan besparelser på strømregningen endrer seg med ny nettleie.

Høringsdokument

Høringsdokument

Høringssvar

Presentasjoner

Hovedtrekkene i høringen (Kjetil Lund)

Hvordan påvirkes andre målsetninger på energiområdet? (Andreas Bjelland Eriksen og Jarand Hole)