Hvorfor ny struktur for nettleien

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har sendt forslag til ny modell for beregning av nettleie til Olje- og energidepartementet. Målet med endringene er å legge til rette for best mulig utnyttelse av strømnettet og en rimelig fordeling av kostnadene mellom kundene.

Dokument: Oppsummering av høring og anbefalinger til endringer i nettleiestrukturen oversendt Olje og energidepartementet

 

Riktigere priser

Om lag 80-90 % av kostnadene i strømnettet er faste kostnader som ikke påvirkes av kundenes bruk av nettet. Bare 10-20 % av kostnadene er direkte knyttet til overføring av strøm fra kraftprodusentene til nettkundene. For å stimulere til effektiv bruk av nettet bør nettleiestrukturen reflektere de faktiske kostnadene i nettet.

Mange nettselskaper har i dag en nettleie der energileddet utgjør rundt 70 % av det husholdningskundene betaler i nettleie. Energileddet ligger på kundens strømforbruk, og kundene får dermed et prissignal om at forbruk av energi har mye høyere kostnad enn det faktisk har. Vi anbefaler at nettselskapene maksimalt kan dekke 50 % av sine inntekter fra en kundegruppe gjennom energileddet. De nettselskapene som ønsker, kan redusere energileddet til kun å dekke marginale tap ved overføring av strøm. Det vil føre til at nettleien bedre reflekterer kostnadene.

Mer effektiv utnyttelse og utvikling av nettet

Alle kostnadene for strømnettet betales av nettkundene gjennom nettleien. Nettkundene er alle som er tilknyttet nettet og enten produserer eller forbruker strøm. Hvis vi klarer å belaste nettet jevnere, vil vi utnytte strømnettet mer effektivt, og nettleien vil bli lavere for husholdninger og næringsliv i Norge.

Nettleiestrukturen vi anbefaler vil gi nettkundene insentiver til å redusere sine effekttopper og sin samlede effektbelastning over tid. På denne måten kan nettkundene bruke mer strøm og nettselskapene kan tilknytte flere kunder, uten at nettselskapene må bygge flere nye nettanlegg enn nødvendig. Dette bidrar til at eksisterende nettanlegg bli bedre utnyttet, og videre utvikling av strømnettet skjer først når det virkelig er behov.

Rimelig fordeling

Alle kunder må dekke en andel av nettselskapets faste kostnader for å ha mulighet til å bruke nettet. Dette gjelder også kunder som i perioder verken bruker energi eller effekt. Det er likevel ikke rimelig at alle kunder, uavhengig av størrelse og forbruk, skal betale like mye for å være tilknyttet strømnettet. Vi anbefaler at nettselskapets kostnader i større grad skal fordeles på bakgrunn av kundens bruk av eller behov for effekt.

 

Bakgrunn for forslaget

Olje- og energidepartementet (OED) har bedt om at Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) sender på høring, og anbefaler endringer i bestemmelsene om nettleie i lavspenningsnettet i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. I forslaget skal kundens etterspørsel etter og tilgang på kapasitet vektlegges i større grad enn i dag.

RME hadde forslaget på høring våren 2020, med høringsfrist 25. mai 2020.

Kontaktpersoner

Rådgiver Kjell Rune Verlo, krv@nve.no,

tlf. 22 95 93 65

Seksjonssjef Torfinn Jonassen, tjo@nve.no,

tlf. 22 95 94 80

Spørsmål og svar Pressemelding: NVE legger frem forslag til ny nettleiemodell

Energitiltak - ny nettleie

Se hvordan besparelser på strømregningen endrer seg med ny nettleie.

Høringsdokument

Høringsdokument

Høringssvar

Helgevoldgruppen PDF filstørrelse: 505 KB
OBOS BBL PDF filstørrelse: 5 MB
Elektroxperten AS PDF filstørrelse: 422 KB
YX 7-Eleven (Reitan Convenience Norway) PDF filstørrelse: 796 KB
Forsvarsdepartementet PDF filstørrelse: 117 KB
Norsk Gartnerforbund PDF filstørrelse: 862 KB
Nedig AS PDF filstørrelse: 334 KB
Vintervoll AS PDF filstørrelse: 221 KB
Fagelektro AS PDF filstørrelse: 344 KB
Abelia PDF filstørrelse: 158 KB
ISI-Tech AS PDF filstørrelse: 70 KB
Energi Norge PDF filstørrelse: 682 KB
Solbære AS PDF filstørrelse: 100 KB
Sognekraft PDF filstørrelse: 2 MB
Privatperson PDF filstørrelse: 519 KB
Privatperson PDF filstørrelse: 414 KB
Skagerak Nett AS PDF filstørrelse: 245 KB
ZERO PDF filstørrelse: 161 KB
Norsk Fjernvarme PDF filstørrelse: 1 MB
NHO PDF filstørrelse: 2 MB
Rørentreprenørene PDF filstørrelse: 1 MB
NOVAP PDF filstørrelse: 261 KB
Huseierne PDF filstørrelse: 5 MB
Privatperson PDF filstørrelse: 322 KB
Ladebransjen PDF filstørrelse: 577 KB
Nissan PDF filstørrelse: 400 KB
Circle K PDF filstørrelse: 871 KB
Naturvernforbundet PDF filstørrelse: 377 KB
Fortum PDF filstørrelse: 1007 KB
Norsk Solenergiforening og Solenergiklyngen PDF filstørrelse: 4 MB
Grønn Byggallianse PDF filstørrelse: 134 KB
St1 PDF filstørrelse: 1 MB
Privatperson PDF filstørrelse: 408 KB
Privatperson PDF filstørrelse: 325 KB
Norges Bondelag PDF filstørrelse: 1 MB
Nobio PDF filstørrelse: 632 KB
Forbrukerrådet PDF filstørrelse: 256 KB
Privatperson PDF filstørrelse: 342 KB
Elvia AS PDF filstørrelse: 773 KB
Privatperson PDF filstørrelse: 476 KB
Elhub AS PDF filstørrelse: 943 KB
NEK PDF filstørrelse: 2 MB
Privatperson PDF filstørrelse: 331 KB
Norsk elbilforening PDF filstørrelse: 1 MB
VKE - Foreningen for ventilasjon, kulde og energi PDF filstørrelse: 689 KB
Privatperson PDF filstørrelse: 323 KB
NBBL PDF filstørrelse: 381 KB
Norsk Landbruksrådgivning PDF filstørrelse: 513 KB
Privatperson PDF filstørrelse: 92 KB
Privatperson PDF filstørrelse: 419 KB
Virke PDF filstørrelse: 6 MB
Privatperson PDF filstørrelse: 415 KB
EL og IT-forbundet PDF filstørrelse: 1 MB
Gudbrandsdalen Energi Nett PDF filstørrelse: 533 KB
Privatperson PDF filstørrelse: 450 KB
BKK Nett PDF filstørrelse: 769 KB
Privatperson PDF filstørrelse: 411 KB
Boligprodusentene PDF filstørrelse: 2 MB
Det kongelige selskap for norges vel PDF filstørrelse: 134 KB
Glitre Energi Nett AS PDF filstørrelse: 162 KB
Privatperson PDF filstørrelse: 389 KB
Privatperson PDF filstørrelse: 194 KB
Troms Kraft Nett PDF filstørrelse: 791 KB
Nelfo PDF filstørrelse: 535 KB
Privatperson PDF filstørrelse: 418 KB
Elektroforeningen PDF filstørrelse: 324 KB
Rockwool PDF filstørrelse: 390 KB
Fellesuttalelse fra Nelfo med flere PDF filstørrelse: 236 KB
Haugaland Kraft AS PDF filstørrelse: 339 KB
Multifag PDF filstørrelse: 133 KB
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) PDF filstørrelse: 309 KB
Hark Technologies AS PDF filstørrelse: 125 KB
Glava AS PDF filstørrelse: 4 MB
Statnett PDF filstørrelse: 911 KB
Drivkraft Norge PDF filstørrelse: 1 MB
Vesterålskraft Nett AS PDF filstørrelse: 135 KB
Trønder Energi Kraft AS PDF filstørrelse: 477 KB
Solcellespesialisten PDF filstørrelse: 437 KB
Tensio AS PDF filstørrelse: 399 KB
NAF PDF filstørrelse: 2 MB
Kraftfylka PDF filstørrelse: 373 KB
Alta Kraftlag PDF filstørrelse: 244 KB
Byggevareindustriens Forening PDF filstørrelse: 1 MB
Statsbygg PDF filstørrelse: 349 KB
Lyse Elnett AS PDF filstørrelse: 367 KB
eMobility Norway PDF filstørrelse: 3 MB
Privatperson PDF filstørrelse: 201 KB
Vaco Elektro AS PDF filstørrelse: 459 KB
Starkraft Energi AS PDF filstørrelse: 1 MB
Solenergi Norge AS PDF filstørrelse: 1 MB
Elsikkerhetsforum PDF filstørrelse: 3 MB
Tibber Norge AS PDF filstørrelse: 1 MB
Otovo AS PDF filstørrelse: 1 MB
Integrate Renewables AS PDF filstørrelse: 293 KB
Ecosol AS PDF filstørrelse: 59 KB
Privatperson PDF filstørrelse: 3 MB
Multifag AS PDF filstørrelse: 68 KB
Solteknikk AS PDF filstørrelse: 109 KB
Solcellekraft AS PDF filstørrelse: 137 KB
Nortrekk Solar AS PDF filstørrelse: 873 KB
Agder Energi AS PDF filstørrelse: 662 KB
Solcellekraft AS PDF filstørrelse: 377 KB
Solcelleexperten AS PDF filstørrelse: 478 KB
BlueTec AS PDF filstørrelse: 784 KB
Nordkraft AS PDF filstørrelse: 720 KB
Samfunnsbedriftene PDF filstørrelse: 6 MB
SINTEF Byggforsk AS PDF filstørrelse: 3 MB
DistriksEnergi PDF filstørrelse: 2 MB
SFE Nett AS PDF filstørrelse: 377 KB
Nordlandsnett AS PDF filstørrelse: 253 KB
Lofotkraft AS PDF filstørrelse: 3 MB
Mørenett AS PDF filstørrelse: 1 MB
Industri- og næringspartiet PDF filstørrelse: 315 KB
Privatperson PDF filstørrelse: 327 KB
Enova SF PDF filstørrelse: 179 KB
Fjordkraft AS PDF filstørrelse: 676 KB
Norges Hytteforbund PDF filstørrelse: 285 KB
Privatperson PDF filstørrelse: 421 KB
Privatperson PDF filstørrelse: 408 KB
Privatperson PDF filstørrelse: 520 KB
Energiveteranene PDF filstørrelse: 366 KB
Privatperson PDF filstørrelse: 595 KB
Bane Nor SF PDF filstørrelse: 335 KB
Privatperson PDF filstørrelse: 417 KB
Forbrukertilsynet PDF filstørrelse: 595 KB
Regelrådet PDF filstørrelse: 989 KB
Stange Energi Nett AS PDF filstørrelse: 458 KB
Justis- og beredskapsdepartementet PDF filstørrelse: 185 KB
Privatperson PDF filstørrelse: 428 KB
Privatperson PDF filstørrelse: 495 KB

Presentasjoner

Hovedtrekkene i høringen (Kjetil Lund)

Hvordan påvirkes andre målsetninger på energiområdet? (Andreas Bjelland Eriksen og Jarand Hole)