Publisert 20.01.2021

Innspill til innføring av 15 minutters balanseavregning og oppdaterte krav for AMS sendt til Olje- og energidepartementet

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) foreslår å gi nettselskapene mer tid til å tilpasse seg de oppdaterte funksjons- og sikkerhetskravene for avanserte måle- og styringssystem (AMS).

RME sendte 14. april 2020 ut på høring et forslag til løsning og tidsplan for innføring av 15 minutters tidsoppløsning i balanseavregningen, samt forslag til endringer i avregningsforskriften om fastsettelse av nye funksjons- og sikkerhetskrav for avanserte måle- og styringssystem (AMS).

Høringsfristen var 15. august 2020 og vi mottok 16 høringsuttalelser. RME har nå oppsummert innspillene og våre vurderinger i et dokument som oversendes til Olje- og energidepartementet (OED) for vurdering og eventuell fastsettelse av endelig forskrift.

Forskriftsendringene vi anbefaler omfatter ikke alle endringer som vil være nødvendige for å gjennomføre 15 minutters tidsoppløsning i balanseavregningen. Forslaget er i denne omgang begrenset til de endringene vi vurderer som mest tidskritiske. Endringene påvirker heller ikke kravet om å installere AMS hos forbrukere.

Oppsummeringsdokumentet finnes her: RME Rapport nr. 01/2021

Viktigste endringer

En viktig tilbakemelding i høringen var at tidsfristene var for stramme. Flere høringsinstanser mente at de foreslåtte funksjons- og sikkerhetskravene for AMS i lav- og høyspenningsanlegg utløser større endringer i deres AMS-system og målerpark enn RME la til grunn. De viktigste endringene vi har foreslått sammenlignet med høringsforslaget er:

  • At tidspunktet for når de nye forskriftskravene skal tre i kraft forskyves til 1. juli 2021. Enkelte krav foreslår vi at skal gjelde fra et senere tidspunkt for at bransjen skal få tid til å tilpasse seg. De viktigste er:
    • Sikkerhetskrav for AMS i målepunkt knyttet til sluttbrukere i lavspenningsanlegg skal gjelde fra 1. januar 2022.
    • Funksjonskrav for AMS som er nødvendige for å gjennomføre 15 minutters balanseavregning skal, for andre målepunkt enn de knyttet til sluttbrukere i lavspenningsanlegg, gjelde fra 1. juli 2022.
    • Sikkerhetskrav og øvrige funksjonskrav for AMS i andre målepunkt enn de knyttet til sluttbrukere i lavspenningsanlegg skal gjelde fra 1. juli 2023.
  • Definisjonen av AMS er presisert, for å få tydelig frem at det er elektrisitetsmålere som danner grunnlag for avregning av utveksling, innmating og uttak som omfattes av definisjonen.

Kontaktpersoner

Del A:

Rådgiver Alexander Kellerer,

e-post: alek@nve.no

Rådgiver Hanne Alette Hillestad,

e-post: hahi@nve.no

 

Del B:

Seniorrådgiver Øyvind Anders Arntzen Toftegaard,

e-post: oyat@nve.no

Førstekonsulent Catharina Hovind,

e-post: caho@nve.no