Publisert 20.03.2024 , sist oppdatert 22.03.2024

Det blir ingen utbetaling av flaskehalsinntekter fra Statnett andre kvartal 2024

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har vedtatt at Statnett ikke skal utbetale flaskehalsinntekter til underliggende nettselskaper i andre kvartal 2024.

- Statnett rapporterer at de ikke har flaskehalsinntekter å betale ut i andre kvartal 2024, og vi deler deres vurdering, sier seksjonssjef i RME, Roar Amundsveen.

Hvert kvartal rapporterer Statnett til RME hvor mye flaskehalsinntekter som er tilgjengelig til omfordeling til underliggende nettselskaper. Målet er at alle flaskehalsinntekter som ikke er nødvendige for å dekke Statnett sine kostnader, bør overføres til underliggende nett.

Samtidig skal overførte flaskehalsinntekter ikke overstige Statnett sin merinntekt. Statnett fastsatte tariffen for 2024 slik at de styrer merinntekten sin mot null i løpet av 2024. Derfor fant de ikke rom for å utbetale flaskehalsinntekter til underliggende nettselskaper i første kvartal. Senere har prognosene for flaskehalsinntektene fortsatt å gå ned. Derfor mener Statnett det heller ikke kan utbetales flaskehalsinntekter i andre kvartal.

- Det er usikkert hvor store flaskehalsinntektene blir for 2024. Dersom flaskehalsinntektene blir høyere enn Statnett sine prognoser tilsier, kan det betales ut flaskehalsinntekter senere i år, sier Amundsveen.

Statnett skal rapportere tilgjengelige flaskehalsinntekter for tredje kvartal innen 15. juni 2024.

Ordningen med omfordeling av Statnett sine flaskehalsinntekter 

Midlertidig forskrift om bruk av flaskehalsinntekter trådte i kraft 1. november 2022. I desember 2023 ble det vedtatt at den også skal gjelde for 2024.  Formålet med forskriften er å redusere sannsynligheten for økt nettleie på grunn av høye kraftpriser gjennom omfordeling av flaskehalsinntekter fra Statnett SF til nettselskaper i regionalt og lokalt distribusjonsnett. Ordningen gjelder flaskehalsinntekter som oppstår mellom budområder internt i Norge og fra mellomlandsforbindelsen til Storbritannia.  

Les mer om ordningen her: RME Rapport 5/2022: Forslag til midlertidig forskrift om bruk av flaskehalsinntekter (nve.no). 

Flaskehalsinntekter oppstår på grunn av prisforskjeller mellom ulike prisområder, og tilfaller Statnett. De aktuelle flaksehalsinntektene som kan videreføres til underliggende nettselskaper kommer fra prisforskjellene mellom prisområdene i Norge og mellomlandsforbindelsen til Storbritannia.

Historisk har slike flaskehalsinntekter redusert Statnett sin nettleie, og dermed kommet alle nettkunder til gode. I 2022 ble flaskehalsinntektene så høye at de overgikk Statnett sin tillatte inntekt for hele året, og det ble derfor besluttet å utbetale disse til underliggende nettselskaper slik at de kommer nettkundene til gode raskere. I løpet av 2022 og 2023 har Statnett overført totalt 8,5 milliarder kroner til underliggende nettselskaper i hele landet som følge av den midlertidige ordningen.