Publisert 10.07.2019 , sist oppdatert 02.12.2021

Vedtatte forskrifter og endringsforslag

På denne siden kan du finne forskrifter og endringsforslag som RME nylig har arbeidet med. Alle forskrifter i energiloven ligger på Lovdata (ekstern lenke).

Tariffer - endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet knytter seg til forslag om å innføre abonnert effekt som tariffmodell for uttak i distribusjonsnettet (§ 14-2). NVE tar sikte på at forskriftsendringene skal tre i kraft 1. januar 2019, 1. januar 2021 og 1. januar 2022. 

Plusskunder

RME vedtok 29. april 2016 endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet[11] hvor det ble vedtatt ny definisjon av plusskunde. Det ble også vedtatt at plusskunder ikke skal tarifferes andre tariffledd for innmating. En plusskunde kan levere inntil 100 kW og blir målt og avregnet i tilknytningspunktet. Endringene trådte i kraft 1. januar 2017. Les mer om endringene her.

Deling av overskuddskraft i boligblokker

RME har utviklet en løsning for at kunder i ett felles bygg kan utnytte tak- og veggflater til å produsere og forbruke egen strøm. Den tekniske løsningen for deling av overskuddskraft i boligblokker gjennom korrigering av måleverdier i Elhub ble klar tidlig i 2019. For å sikre en effektiv gjennomføring er det viktig at løsningen er koordinert med regelverket for elavgift. I januar 2020 fikk Skattedirektoratet i oppdrag å vurdere alternative endringer for å utforme avgiftsfritaket på en bedre måte og innenfor rammen av statsstøtteregelverket/EØS-avtalen.

Les mer om ordningen her.

Status: Finansdepartementet vurderer nå forslag til endringer i samarbeid med Olje- og energidepartementet.

Endring i kostnadsnormmodellen for Statnett

Fra og med 2021 innfører vi en ny modell for å bestemme inntektene til Statnett. Endringen vil styrke deres insentiver til kostnadseffektivitet. Dette innebærer ingen endringer i forskrifter, men en endring i hvilken metode vi bruker til å fastsette kostnadsnormen til Statnett.

Høringsdokument
Oppsummeringsdokument

Endringer i forskrifter til energiloven

Olje- og energidepartementet har vedtatt endringer i to forskrifter til energiloven. Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har stått for utarbeidelsen av forskriftsendringene og gjennomføring av høringen. Les vår oppsummering av høringen og kommentarene til de enkelte bestemmelsene i forskriftene i denne rapporten.

Forskriftsendringene trådte i kraft 1. februar 2021 og gjelder i følgende forskrifter:
Forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. Lovdata (ekstern lenke).
Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer. Lovdata (ekstern lenke).

I tillegg blir en bestemmelse flyttet fra forskrift om elsertifikater til forskrift om kraftomsetning og nettjenester.

Utbetaling til sluttbrukere ved svært langvarige avbrudd (USLA) skal inkluderes i gjennomfaktureringen senest innen 1. juli 2021.

Forskriftsendringene som fastsettes er en samling av flere mindre endringer. Det fastsettes endringer i bestemmelsene om definisjon av gjennomfakturering, adgang til måler, kontroll av måleverdier, beregning av forskudd, informasjon om energi- og klimatiltak på faktura, gjennomfakturering for forbrukere, interne rutiner for nøytral opptreden, nøytralitetsrapport, overtredelsesgebyr og tariff for ikke-fjernavleste måleverdier.

Endringene skyldes i stor grad behov for forenkling eller presiseringer. I forskrift om kontroll av nettvirksomhet fastsettes en tariff for merkostnader knyttet til håndtering og kontroll av manuelt avleste måledata. I dag kan nettselskapene, etter forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 17-6, selv beregne en slik tariff. Endringen innebærer at størrelsen på tariffen blir standardisert ved at beløpet fastsettes i forskrift. Videre får RME mulighet til å ilegge overtredelsesgebyr for brudd på flere bestemmelser i forskrift om kraftomsetning og nettjenester.

Selskapsmessig og funksjonelt skille

Nye regler om selskapsmessig og funksjonelt skille trådte i kraft 1. januar og 12. mars 2021. De viktigste endringene er at selskapsmessig skille nå gjelder for alle nettselskap, og funksjonelt skille gjelder for selskap med over 10 000 kunder. I tillegg skal nettvirksomheten skilles fra all annen virksomhet, ikke bare fra produksjon og omsetning av kraft.

Olje- og energidepartementet har vedtatt nye forskriftsbestemmelser om selskapsmessig og funksjonelt skille, og om markedsføring av nettselskap. Disse er tatt inn i NEM forskriften og trådte i kraft 1. januar 2021.

Du kan lese mer her.

Endringer i inntektsreguleringen av nettvirksomheter

Vi har vedtatt endringer i reguleringen av inntektsreguleringen 4. desember 2019. Endringene omfatter flere forhold i den økonomiske reguleringen som samlet vil gi sterkere insentiver til kostnadseffektivitet, og bedre balanse mellom ulike insentiver generelt.

Endringer i håndtering av elhub-gebyrer i reguleringen, samordning av KILE og USLA, reguleringen av systemansvaret, forvaltningspraksis knyttet til pilot- og demoprosjekter og skillet mellom regionalnett og lokalt distribusjonsnett trer i kraft fra 1. januar 2020. Endringen i kalibreringsgrunnlaget går ut på at vi fremover inkluderer kapitalverdier fra anleggsbidrag for å gi en mer nøytral behandling av ulike finansieringsformer. Denne endringen trer i kraft fra 1. januar 2020. Vi gjennomfører ikke de foreslåtte endringene om også å inkludere andre kostnadselementer enn kapitalkostnader i kalibreringsgrunnlaget. Dette vil vi utrede mer. Endringene i USLA-ordningen knyttet til omfang, satser og automatisk utbetaling trådte i kraft 1. januar 2021. Endring i normandel fra 60 til 70 prosent trer i kraft 1. januar 2023.

Høringsdokument
Oppsummeringsdokument

Gjennomgang av forskrift om systemansvaret

RME har arbeidet med å gjennomgå systemansvarsforskriften, og sommeren 2018 ble første del av gjennomgangen vedtatt. Endringene i forskriften innebærer at Statnett må utarbeide retningslinjer som beskriver utøvelsen av systemansvaret og som skal godkjennes av RME. Bestemmelsene som var omfattet av første del fikk retningslinjer i 2019. RME har også gjennomført arbeidet med andre del av gjennomgangen hvor hovedformålet var å innføre retningslinjer for de resterende bestemmelsene i forskriften. OED vedtok av praktiske hensyn endringene 24. oktober 2019. Endringene trådte i kraft 1. juli 2020 og Statnetts forslag til retningslinjer for de gjenværende bestemmelser vil måtte godkjennes før dette. 

Oppsummeringsdokument

Splitt av felles målerverdi- eller kundedatabase

I 2015 vedtok Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) krav om at nettselskap som har felles kunde- eller måleverdidatabaser med integrert kraftleverandør må splitte disse databasene innen 01.01. 2019. Formålet er å bidra til like konkurransevilkår for kraftleverandørene. I juni 2018 vedtok NVE å utsette fristen for kravet om splitt av kundedatabase mellom nettselskap og integrert kraftleverandør til 1. januar 2021.
Høringsdokument
Oppsummeringsdokument