Publisert 17.09.2021 , sist oppdatert 20.09.2021

Endringer i forskrifter

På denne siden kan du finne nylige forskriftsendringer.

Alle forskrifter i energiloven ligger på Lovdata (ekstern lenke).

Endring i kostnadsnormmodellen for Statnett

Fra og med 2021 innfører vi en ny modell for å bestemme inntektene til Statnett. Endringen vil styrke deres insentiver til kostnadseffektivitet. Dette innebærer ingen endringer i forskrifter, men en endring i hvilken metode vi bruker til å fastsette kostnadsnormen til Statnett.

Høringsdokument
Oppsummeringsdokument

Endringer i forskrifter til energiloven

Olje- og energidepartementet har vedtatt endringer i to forskrifter til energiloven. Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har stått for utarbeidelsen av forskriftsendringene og gjennomføring av høringen. Les vår oppsummering av høringen og kommentarene til de enkelte bestemmelsene i forskriftene i denne rapporten.

Forskriftsendringene trådte i kraft 1. februar 2021 og gjelder i følgende forskrifter:
Forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. Lovdata (ekstern lenke).
Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer. Lovdata (ekstern lenke).

I tillegg blir en bestemmelse flyttet fra forskrift om elsertifikater til forskrift om kraftomsetning og nettjenester.

Utbetaling til sluttbrukere ved svært langvarige avbrudd (USLA) skal inkluderes i gjennomfaktureringen senest innen 1. juli 2021.

Forskriftsendringene som fastsettes er en samling av flere mindre endringer. Det fastsettes endringer i bestemmelsene om definisjon av gjennomfakturering, adgang til måler, kontroll av måleverdier, beregning av forskudd, informasjon om energi- og klimatiltak på faktura, gjennomfakturering for forbrukere, interne rutiner for nøytral opptreden, nøytralitetsrapport, overtredelsesgebyr og tariff for ikke-fjernavleste måleverdier.

Endringene skyldes i stor grad behov for forenkling eller presiseringer. I forskrift om kontroll av nettvirksomhet fastsettes en tariff for merkostnader knyttet til håndtering og kontroll av manuelt avleste måledata. I dag kan nettselskapene, etter forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 17-6, selv beregne en slik tariff. Endringen innebærer at størrelsen på tariffen blir standardisert ved at beløpet fastsettes i forskrift. Videre får RME mulighet til å ilegge overtredelsesgebyr for brudd på flere bestemmelser i forskrift om kraftomsetning og nettjenester.

Selskapsmessig og funksjonelt skille

Nye regler om selskapsmessig og funksjonelt skille trådte i kraft 1. januar og 12. mars 2021. De viktigste endringene er at selskapsmessig skille nå gjelder for alle nettselskap, og funksjonelt skille gjelder for selskap med over 10 000 kunder. I tillegg skal nettvirksomheten skilles fra all annen virksomhet, ikke bare fra produksjon og omsetning av kraft.

Olje- og energidepartementet har vedtatt nye forskriftsbestemmelser om selskapsmessig og funksjonelt skille, og om markedsføring av nettselskap. Disse er tatt inn i NEM forskriften og trådte i kraft 1. januar 2021.

Du kan lese mer her.

Endringer i inntektsreguleringen av nettvirksomheter

Vi har vedtatt endringer i reguleringen av inntektsreguleringen 4. desember 2019. Endringene omfatter flere forhold i den økonomiske reguleringen som samlet vil gi sterkere insentiver til kostnadseffektivitet, og bedre balanse mellom ulike insentiver generelt.

Endringer i håndtering av elhub-gebyrer i reguleringen, samordning av KILE og USLA, reguleringen av systemansvaret, forvaltningspraksis knyttet til pilot- og demoprosjekter og skillet mellom regionalnett og lokalt distribusjonsnett trer i kraft fra 1. januar 2020. Endringen i kalibreringsgrunnlaget går ut på at vi fremover inkluderer kapitalverdier fra anleggsbidrag for å gi en mer nøytral behandling av ulike finansieringsformer. Denne endringen trer i kraft fra 1. januar 2020. Vi gjennomfører ikke de foreslåtte endringene om også å inkludere andre kostnadselementer enn kapitalkostnader i kalibreringsgrunnlaget. Dette vil vi utrede mer. Endringene i USLA-ordningen knyttet til omfang, satser og automatisk utbetaling trådte i kraft 1. januar 2021. Endring i normandel fra 60 til 70 prosent trer i kraft 1. januar 2023.

Høringsdokument
Oppsummeringsdokument

Gjennomgang av forskrift om systemansvaret

RME har arbeidet med å gjennomgå systemansvarsforskriften, og sommeren 2018 ble første del av gjennomgangen vedtatt. Endringene i forskriften innebærer at Statnett må utarbeide retningslinjer som beskriver utøvelsen av systemansvaret og som skal godkjennes av RME. Bestemmelsene som var omfattet av første del fikk retningslinjer i 2019. RME har også gjennomført arbeidet med andre del av gjennomgangen hvor hovedformålet var å innføre retningslinjer for de resterende bestemmelsene i forskriften. OED vedtok av praktiske hensyn endringene 24. oktober 2019. Endringene trådte i kraft 1. juli 2020 og Statnetts forslag til retningslinjer for de gjenværende bestemmelser vil måtte godkjennes før dette. 

Oppsummeringsdokument

Splitt av felles målerverdi- eller kundedatabase

I 2015 vedtok Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) krav om at nettselskap som har felles kunde- eller måleverdidatabaser med integrert kraftleverandør må splitte disse databasene innen 01.01. 2019. Formålet er å bidra til like konkurransevilkår for kraftleverandørene. I juni 2018 vedtok NVE å utsette fristen for kravet om splitt av kundedatabase mellom nettselskap og integrert kraftleverandør til 1. januar 2021.
Høringsdokument
Oppsummeringsdokument

 

Nærmere beskrivelse av innholdet i forskrifter innlemmet gjennom EØS-avtalen finnes her.