Kraftsituasjonen veke 46, 2019 - NVE

Nedgang i norske kraftprisar

Kraftprisane i Noreg gjekk ned i førre veke. Nedgangen hadde blant anna si årsak i nedgang i kraftetterspurnad, auka vindkraftproduksjon i Norden og nedgang i prisane for klimagassutslepp. 

 

Veke 46 gav ein auke i det hydrologiske underskotet. Ved utgangen av veka ligg den norske magasinfyllinga 8,1 prosentpoeng under medianen.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 46 2019 (PDF)