Kraftsituasjonen veke 40, 2019 - NVE

Lågare temperaturar gav en auke i kraftetterspurnaden

Temperaturar under normalen bidrog til å løfte den norske kraftetterspurnaden i veke 40. Auken i norsk forbruk gav en nedgang i krafteksporten i førre veke. Samstundes løftet kraftprisane seg over heile landet. Prisauken var størst i Sør-Noreg, slik at Nord-Noreg nå har dei lågaste prisane i Norden.

 

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 40 2019 (PDF)