Kraftsituasjonen veke 39, 2019 - NVE

Mindre vind gav høgare prisar i Norden

Med relativt liten endring i kraftetterspurnad og redusert produksjon i Norden vart prisane pressa opp. Noreg har enda dei lågaste prisane i Norden.

Torsdag tredobla kraftprisane i Finland og Baltikum seg i høglasttimane om morgonen og ettermiddagen. Årsaken til prisauken var redusert produksjon og overføringskapasitet. Mellomlandsforbindelsen frå Sverige til Finland vart kopla ut torsdag for vedlikehald samtidig som det var redusert produksjon i fleire finske kraftverk. Den manglande fleksibiliteten resulterte i eit auka behov for dyr import frå Russland.

Mindre vind i Sverige og Danmark, og redusert produksjon i Noreg, resulterte i netto import av straum til Norden. På trass av reduksjonen har vi framleis netto eksport frå Noreg.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 39 2019 (PDF)