Flomsonekart for Feda i Kvinesdal kommune - NVE

Fredag 12. februar overleverte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) flomsonekart til Kvinesdal kommune. Kartet viser blant annet at mye bebyggelse ligger utsatt til for en 200-årsflom.

Flommen i desember 2015 er den største registrerte flommen i vassdraget siden registreringene startet i 1898 og flommen hadde et gjentaksintervall som tilsvarer en 100-årsflom. Under flommen vasket elven bort deler av fundamentet til Feda bru, ødela en sjøbod og gjorde stor skade på flere bygninger.

- Flommen synliggjorde at Feda bru er et kritiske punkt i vassdraget og flomsonekartene viser at skadeomfanget er stort selv for mindre flommer, forteller regionsjef i NVE Region Sør, Anne Cathrine Sverdrup.

Kartene gir informasjon om oversvømmelser som følge av flom og stormflo ved 20-, 200- og 1000-årshendelser, i tillegg til klimafremskrivninger av 200-årsflommen i år 2100. Flomsonekartene viser vannstand i elva, flomutsatt areal ved ulik flomstørrelser og vanndybde for flomutsatt areal.

- Med flomsonekartene som NVE nå har utarbeidet, har kommunen fått et godt grunnlag for riktig arealforvaltning, byggesaksbehandling og lokal flomberedskap for dagens situasjon i vassdraget, sier Sverdrup.

Grunnlaget for flomsonekartene er en flomfrekvensanalyse basert på historiske flommer i vassdraget. Kartene er produsert på digital form slik at kommunen og andre kan bruke resultatene i egne verktøy sammen med andre kartdata.

Her finner du rapport og kart for prosjektet