Regionale kraftsystemutgreiingar for 2016 - NVE

Nettselskapa sine rapportar om dagens og framtidas kraftsystem gir ei oversikt over behovet for nytt nett i dei ulike regionane. I rapportane kan ein blant anna finne informasjon om forbruksutvikling og om det er kapasitet for å ta i mot ny produksjon i området.

Kraftsystemutgreiingane (KSU) gir eit overordna bilde av kraftsystemet i utgreiingsområdet med informasjon om forbruk, produksjon, forsyningstryggleik og planar for nettinvesteringar.

Linkar til dei oppdaterte offentlege delane av kraftsystemutgreiingane kan finnast her.

NVE oppsummerer kraftsystemutgreiingane i ein eigen rapport. Denne vil bli publisert i løpet av hausten.

Ordninga med kraftsystemutgreiingar (KSU) skal bidra til ei samfunnsmessig rasjonell utbygging av regional- og sentralnettet gjennom koordinerte, langsiktige vurderingar av utviklinga i kraftsystemet. Kraftsystemutgreiingane oppdaterast anna kvart år og består av ein offentleg del og ein meir detaljert del som er tilgjengeleg for dei med tenesteleg behov.

Meir om ordninga med kraftsystemutgreiingar.