Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 17.09.2015 , sist oppdatert 02.02.2023

Saksgang A

Kronologisk oversikt over behandlingstrinn i saksgang A

Trinn 1: Søknad med konsekvensutredning

Konsesjonsprosessen starter med at tiltakshaver sender inn søknad om anleggskonsesjon etter energiloven. Der det er aktuelt, kan det søkes om ekspropriasjontillatelse og forhåndstiltredelse samtidig med søknad om anleggskonsesjon. 

Virkningene av tiltaket skal konsekvensutredes. NVEs veiledere for utforming av søknad viser hvilke krav som stilles til en søknad og konsekvensutredning.

Trinn 2: Høring

NVE gjør søknader med tilhørende vedlegg og kart tilgjengelige på NVEs nettsider. I større saker legges også dokumentene til offentlig ettersyn hos kommunen.

NVE orienterer aktuelle høringsparter om høringen ved å sende ut et brev, der vi informerer om høringen. Normalt ber vi om at tiltakshaver bistår med å sende brevet til berørte grunneiere og rettighetshavere. I tillegg kunngjøres høringen i aktuelle aviser og i Norsk Lysingsblad. Kostnader med kunngjøring bekostes av tiltakshaver.

Berørt kommune, Statsforvalteren og fylkeskommuner er alltid høringspart. Det samme gjelder berørte grunneiere og rettighetshavere. Avhengig av saken orienteres også aktuelle frivillige organisasjoner, foreninger, berørte nettselskaper eller andre som representerer grupper som har interesse i saken.

Behov for høring og høringens lengde varierer med saken. Større saker og søknader om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse skal alltid sendes på høring. Høringsfristen vil være minimum 6 uker. For saker med få berørte kan kortere høringsfrist vurderes. Når det planlagte tiltak forventes å ha uvesentlige konsekvenser for omgivelsene, kan NVE bestemme at høring er unødvendig, jf. energiloven § 2-1.

NVE vil vurdere behov for å holde folke- og kommunemøter varierer med saken. Kostnader med gjennomføring av møter skal dekkes av tiltakshaver.

Trinn 3: NVE fatter et vedtak

Om det i løpet av høringsrunden har kommet fram informasjon som bør undersøkes nærmere, kan NVE be tiltakshaver om tilleggsutredninger eller supplerende opplysninger. Når NVE mener at tiltaket er tilstrekkelig opplyst, vil vi fatte et vedtak, på bakgrunn av søknaden, innkomne merknader og egne vurderinger. Tiltakshaver bistår NVE med orientering av grunneiere og rettighetshavere om vedtaket.

Vedtak NVE har fattet de siste seks månedene er tilgjengelig på siden konsesjonssaker og høringer

Trinn 4: Eventuell klagebehandling

Etter forvaltningsloven kapittel VI kan enkeltvedtak påklages av parter og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker etter at orientering om vedtaket er mottatt.

Eventuelle klager på NVEs vedtak skal stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. NVE vil vurdere om klagene inneholder opplysninger som gir grunnlag for å endre eller oppheve vedtaket. Dersom NVE velger å opprettholde vedtaket, oversendes klagene til Olje- og energidepartementet til klagebehandling. Departementets vedtak kan ikke klages på.