Om skred - NVE

Ordet "skred" er et generelt begrep...

________________________________________________________________________________________________

"Et skred er en massebevegelse hvor tyngdekraften bidrar til at materialer som stein, løsmasser, snø eller is beveger seg nedover en skråning på land og/eller under vann. Begrepet ras brukes ofte synonymt med skred."

- Terminologi for naturfare (NIFS, 2015)

________________________________________________________________________________________________

Vi delar grovt skreda inn i tre kategoriar basert på kva type masse dei inneheld:

Skred frå fjell/berg

Skred frå fjell/berg har underkategoriar basert storleik og korleis steinmassane bevegar seg nedover fjellsida (skreddynamikk).

Lausmasseskred

Lausmasseskred er vidare delt inn i jordskred og flaumskred, basert på mellom anna vassinnhaldet. Ein mindre type lausmasseskred er utglidning. Kvikkleireskred er ein eigen kategori, som løysast ut i ein spesiell type leire som er særleg ustabil. 

Snøskred

Snøskred delast gjerne inn i to hovudtypar: flakskred og laussnøskred. Begge typane kan igjen delast inn i underkategoriar basert på vassinnhaldet. Dersom snøen er heilt vassmetta kan det oppstå ein tredje type skred – sørpeskred.