Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 15.06.2021

012/6 Logga

Vernegrunnlag: Sidevassdrag til Hallingdalselva i Drammensvassdraget, utløp til Hemsila sør for Hemsedal. Vassdraget er sentralt i et attraktivt landskap og utgjør viktige deler av naturmangfoldet. Viktig for friluftslivet. Restfelt i et ellers sterkt vannkraftutbygget område.

Lauvsjøen, 907 moh. med tilhørende myrparti, er det største av flere små vann og myrer i høydeområdet 850-950 moh. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, juli 2006)

Logga ligger på nordsiden av Hemsedal og drenerer deler av fjellpartiet øst for Hemsil over mot Tisleifjorden. Logga renner ut i Hemsil ca. 2 km nedenfor Eikredammen.

Nedbørfeltet grenser til det også vassdragsvernede "Skogshornområdet" i vest. Feltet omfatter den sørvestvendte delen av Storefjellområdet, som er et forholdsvis lavtliggende fjellområde. I nord strekker feltet seg opp mot fjellområder ca 1000-1100 moh.  Landskapet karakteriseres av en rekke små vann og myrer i høydelaget rundt 800-900 moh., og har mindre preg av høyfjell enn nærliggende vernede vassdrag. I nedre del går elva i småstryk i fast fjell til utløpet i Hemsil. Nedbørfeltet har mange hytter, og det går skogsveier gjennom feltet. Selve vassdraget er imidlertid relativt urørt.

 

Under behandlingen av Verneplan I for vassdrag ble vassdrag i Gol-Hallingdalselv og Hemsila vurdert samlet. Dette gjaldt vassdraget Liaåni, Logga, Vola og Hølera (kalt Høveren). Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer viste til omfattende vassdragsreguleringer i området og mente Liaåni, Logga, Vola og Høveren "ikke bør bygges ut til kraftproduksjon og at vernet bør gjøres varig". Hovedstyret foreslo "Liaåni, Logga og Vola unntatt fra kraftutbygging særlig under henvisning til den sterke vannkraftutbyggingen som er foretatt i området". Oslo Lysverker gikk inn for å utnytte deler av Vola og Liaåni. Fylkesmannen i Buskerud sluttet seg til Hovedstyrets innstilling. Ål kommune vedtok ikke å ville gi uttalelse i saken. Deparetementet hadde "ikke noe imot varig vern av Liaåni, Logga og Vola og Høveren". Komiteens innstilling ble bifalt enstemmig i Stortinget.

 

Fakta

Fylke: Viken
Kommune: Gol
Vernetidspkt: 1973 (Vp I)
Vassdragsnr. 012.CDA1Z
Areal: 40 km²
Areal alle vann: 
Største vann: 
Lauvsjøen: 0,1 km², 907 moh.
Lengde elver:
Høydenivå: 
1119 - ca 530 moh