Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 15.06.2021

012/1 Nedalselva

Vernegrunnlag: Sidevassdrag til nedre deler av Drammensvassdraget. Vassdraget er sentrale deler av et variert og for det meste skogvokst landskap der elver stedvis dominerer. Elvesletter i nedre deler. Elveløpsformer, botanikk og landfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier.
Viktig for friluftslivet.

Nedalselva ligger mellom Eggedal og Numedal, renner østover til utløp i Simoa og inngår som en naturlig del av Simoas nedbørfelt. Øvre deler er preget av litt snaufjell, mye fjellskog, myr, vann og ganske rolige former. Midtre og sentrale deler er typisk skogsvassdrag med ganske markerte dalformer og til dels dramatisk elvenatur. Nedre del går gjennom et flatt leirjord/elveslettelandskap hvor elva renner rolig gjennom kulturlandskap med kornåkre. Elvejuvet nedstrøms Nedalstjennet er et viktig landskapselement, men også flere fosser finnes. Nedbørfeltet er som helhet dominert av magre barskogs- og myrtyper. De høyereliggende områdene er dominert av glisne furuskoger og deler av området har gammel furuskog med rødlistet ulvelav. På gode vekststeder, som ned mot elva, vokser mer krevende arter. Området er ferskvannsbiologisk interessant. Fugle- og viltfaunaen er karakteristisk for østlandets barskogsområder. Forekomsten av våtmarksfugler er typisk, variasjonen av spurvefugler er stor og rovfuglarter hekker. Nedbørfeltet har en lang rekke rødlistede plantearter knyttet til gammel skog og mange av dem finnes nær elva. Vassdraget har svært store kulturminneinteresser som i stor grad er knyttet til fløtning og skogsdrift.

Elva har vært utnyttet til tømmerfløting og sagbruk. Det finnes rester etter dammer og i Kvernhusvatnet er det en nyere intakt dam. Moderne skogbruk preger store deler av området med snauhogst, planting og skogsbilveier. Feltet er nesten uten fast bosetting.

Nedalselva er ett av sidevassdragene i Simoa. Simoas øvre del forøvrig, er vernet ned til utløpet i Soneren, noe som fastslås av OED i st.prp. nr. 1 (2001-2002) s. 114-115.  Ved at vassdraget er tatt inn i verneplanen, omfatter vernet hele Simoa ned til utløpet i Soneren.

Fakta

Fylke: Viken
Kommune: Sigdal, Rollag
Vernetidspkt: 2005 (Supplering)
Vassdragsnr. 012.BC2Z
Areal: 64 km²
Areal alle vann: 
Største vann: 
Tuftnevatn: 0,4 km², 747 moh.
Lengde elver:
Høydenivå: 
956 - ca 130 moh