Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 03.02.2009 , sist oppdatert 15.06.2021

308/2 Holderen Jævsjø Grønningen Langvatn

Vernegrunnlag: Urørthet. Beliggenhet øst i Trøndelag. Elver og til dels store vann er viktige deler av et rolig landskap som i stor grad ligger over skoggrensen. Landfauna og vannfauna er viktige deler av det biologiske mangfoldet. Utfyller og binder sammen nasjonalpark. Restfelt i et ellers sterkt vannkraftutbygget område. Viktig for friluftsliv, reindrift og samiske interesser.

Grønningen. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, mai 2007)

Vassdragsobjektet Holdern, Jævsjø, Grønningen og Langvatn følger riksgrensen i øst og drenerer til Torröen i Sverige. Vassdraget er del av et sammenhengende, urørt område fra Vera i syd til Lierne i nord. Feltet er kjent for et rikt dyre- og fugleliv og er mye brukt som reinbeite og til friluftsliv, inkl. jakt og fiske.

Langvatnet, 6,8 km2 og 505 moh., er den høyestliggende innsjøen og drenerer til Grønningen. Grønningen 4,8 km2 og 467 moh., drenerer til Holderen 441 moh., som delvis ligger i Sverige. Mellom disse ligger Skjeldbreien på 1,2 km2. Elvestrekningene mellom innsjøene er korte og godt synlige i terrenget. Gjevsjøen, 16,8 km2  og 450 moh., drenerer den østlige delen av feltet. Fjellområdene ligger i høydeområdet 700-900 moh. Nedbørfeltet har mye snaufjell og myr, med vann i forsenkningene. Området nord og sør for Langvatn har harde grunnfjellsbergarter, ellers er bergartene sedimentære. Løsmasser finnes særlig nord for Gjevsjøen. Dette gjør at området skiller seg ut med frodig vegetasjon og skog med til dels god bonitet. Mange planter hører til arter med østlig utbredelse. Store deler av området ligger i nasjonalpark.

Fakta

Fylke: Nord-Trøndelag
Kommune: Lierne, Snåsa
Vernetidspunkt: 1980 (Vp II)
Areal:  347 km²
Største vann: 
Grevsjøen
totalt 16,8 km²: 441 moh.
Høydenivå: 
1296-441 moh.

Verneplan for vassdrag