Publisert 03.02.2009 , sist oppdatert 07.06.2023

141/1 Kvistaelva

Vernegrunnlag: Urørthet. Vassdraget, med en stor mengde vann og elver, er viktige deler av et kontrastrikt og særpreget landskap i ytre Trøndelag. Store deler ligger over skoggrensen, 200-300 moh. Myr dominerer i dalbunnen. Elveløpsformer, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for reindrift og samiske interesser.

Kvistaelva har kilder i fjellområdet. (Foto: Jarl Øvstedal, 1994)

Kvistaelva har kilder i fjellområdet Skjolden og renner ut i Storkvisten innerst i Kvistenfjorden, som er en av tre fjordarmer i Follafjorden i Nord-Trøndelag.

Fjellområdene er relativt homogene med avrundede, knudrete topper og et nettverk av elver, små vann og tjern. Det meste av feltet består av snaufjell med alpin vegetasjon. De nederste 4-5 km renner elva gjennom et relativt trangt dalføre der elva går i en rekke små fall og strykpartier ned til fjorden. Dalbunnen nederst i vassdraget preges av store og flate myrer der elva meandrerer.

Nedbørfeltet ligger i et tradisjonelt samisk bruksområde. Hele feltet er INON-registrert og er uten veiforbindelse.

Fakta

Fylke: Nord-Trøndelag
Kommune: Nærøy
Vernetidspkt: 2005 (Suppl)
Areal:  41 km²
Største vann: Skoldavatnet
0,4 km²: 300moh.
Høydenivå: 606-0 moh.