Publisert 03.02.2009 , sist oppdatert 07.06.2023

139/4 Sanddøla Gressåmoen Ø. Luru

Vernegrunnlag: Anbefalt type- og referansevassdrag. Sanddøla og Luru er østlig sidevassdrag til Namsen. Sidevassdraget har kilder helt inn mot riksgrensen og renner ut i Namsen sør for Grong.

Sprekkedal i øvre del av Sanddøla. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, mai 2007)

Vassdraget er viktige deler av et variert og særpreget landskap i indre Trøndelag. Elveløpsformer i løsmasser og fast fjell, botanikk, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftsliv og reindrift. Urørthet.

Nedbørfeltet preges av store fjell- og skogsområder og med dominans av store sjøer og mektige daler. Helt i øst ligger det høyreiste fjellområdet Hestkjølen. Fjellområdet i midtre del gjennomskjæres av de store parallelle dalene Sandøldalen, Almdalen og Lurudalen. Sanddøldalen danner en canyon som elva renner i de øverste 10 km. De store innsjøene i Lierne danner markerte bekken i landskapet. Samløpsområdet mellom Sanddøla, Luru og Meddøla utgjør et kronglete skogåslandskap. Elva går i fossestryk flere steder. Særlig i nedre del ligger store løsmasseavsetninger. Terrasser, israndavsetninger og marine avsetninger er viktige landskapsdeler og samtidig kilder til videre landskapsutvikling styrt av elva. Store deler av nedbørfeltet ligger i INON-registrert område. De nederste ca. 2 km er forbygd.

Fakta

Fylke: Nord-Trøndelag
Kommune: Lierne, Grong, Snåsa
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Areal:  1580 km²
Største vann: Laksjøen
19,2 km²: 398 moh.
Høydenivå: 1390-ca.20 moh.