Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 15.06.2021

105/1 Osvassdraget

Vernegrunnlag: Beliggenhet mellom fjorder på Nordvestlandet. Vassdraget ligger i lavlandet og elver, myrer og vann er til dels dominerende i et variert landskap med avrundete landformer og mektige løsmasser i dalføret. Elveløpsformer, isavsmeltingsformer, botanikk, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet.

Fosterlågen er det største vannet i vassdraget. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, aug. 2007)

Osvassdraget har utløp innerst i Fannefjorden 25 km øst for Molde.

Det utpregete lavlandsvassdraget er dominert av to relativt store innsjøer, Osvatn og Fosterlågen.

Store skogsmyrer og glissen furuskog er karakteristisk i dalbunnen, mens dalsidene har tettere furu- og bjørkeskog. Det er knyttet store botaniske og ornitologiske interesser til myrene og våtmarkene. Aspåsmyrene, Heggemsvatn og Holåvatn er vernet som naturreservat på grunn av sitt rike plante- og fugleliv.

Vassdraget er nest etter Rauma den viktigste lakseelva i Romsdal laksedistrikt. Nesten hele vassdraget er laks- og sjøørretførende. Fangstene ligger opp mot 10 tonn pr. år. Vassdraget har lett adkomst, og nyttes mye til friluftsliv, jakt og fiske både sommer og vinter.

Fakta

Fylke: Møre og Romsdal
Kommune: Molde, Gjemnes og Nesset
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Vassdragsnr: 105.Z
Areal: 138 km²
 
Største vann: 
Fosterlågen, 4,8 km²: 100 moh.

Høydenivå: 
797 - 0 moh