Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 15.06.2021

102/2 Hjelsteinelva

Vernegrunnlag: Urørthet. Anbefalt referansevassdrag. Kystnær beliggenhet på Sunnmøre, mot ytre del av Romsdalsfjorden. Vassdraget er sentrale deler av et variert landskap med relativt høye fjell, markerte vann og bred dalbunn. Kort avstand fra fjell til fjord. Fuglefauna og ferskvannsbiologiske og hydrologiske forhold inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet.

Dalbunnen er flat, spesielt sør for Rekdalssetra hvor elva slynger seg stille gjennom myrdrag og glissen fufuskog. Fossen i bakgrunnen er godt synlig på lang avstand. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, juli 2010).

Hjelsteinelva ligger i kystområdet mellom Molde og Ålesund, drenerer mot nordøst og har utløp til Tomrefjorden, en sørlig arm av Romsdalsfjorden.

Fjellformasjonene er mer avrundet enn lenger inn i fylket. Dalsidene er steile med mye rasmark. Dalbunnen er flat, spesielt sør for Rekdalssetra hvor elva slynger seg stille gjennom myr­drag med glissen furuskog. Regionens forskjellige vegetasjonstyper er godt representert i nedbørfeltet og kantskogen ved elvas utløp og nedre del er artsrik og frodig.

Skogs- og sagdrift har lange tradisjoner, og elva har vært kraftkilden. Ved Fossevatnet har det vært en demning, og ved utløpet står to sager. To kvernhus fra mellomkrigstiden er i god stand.

Vassdraget er interessant for friluftsliv særlig til dags- og helgeturer, fot­turer, jakt og fiske. Landskapet er særpreget og variert. Ved den velholdte Hjellsteinsetra er det blitt utviklet et vakkert kulturlandskap. Elva et relativt lite påvirket av tekniske inngrep. Dalen har de fleste av regionens vegetasjonstyper, flora og fauna.

Fotoside:

102-2_Hjelsteinelva_Rekdalsdalen_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Møre og Romsdal
Kommune: Vestnes, Haram
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Vassdragsnr. 102.41Z
Areal: 15 km²
 
Største vann: 
Fossevatnet, 0,2 km²: 407 moh.

Høydenivå: 
1069 - 0 moh