Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 15.06.2021

098/2 Geirangelva

Vernegrunnlag: Beliggenhet i indre Sunnmøre med utløp til Geirangerfjorden innerst i Storfjorden. Vassdraget er sentrale deler av et kontrastrikt glasialt utformet landskap. Største delen av vassdraget ligger i høyfjellet der breer og vannfylte botner stedvis dominerer. Hoveddalen og sidedalene faller bratt, og fosser og fossestryk er naturlige deler av landskapet. Kort avstand fra fjell til utløp i fjorden. Elveløpsformer, isavsmeltingsformer, skredformer, aktive prosesser i avsetninger og fjell, og botanikk inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Viktig for friluftsliv og turisme. Utfyller landskapsvernområde ned til fjorden. Området har status som UNESCO verdensarvområde siden 2005.

I øst strekker nedbørfeltet seg inn mot fjellområdene nord for Strynefjellet. Geirangelva har utløp innerst i Geirangerfjorden på Sunnmøre, ved tettstedet Geiranger .

Fjelltopper opp mot 1800 moh markerer nedbørfeltets grenser. Flere breer og sideelver faller ned fjell- og dalsidene. Avstanden mellom de høyreiste og til dels spisse fjellene og fjorden er kort. Det kontrastrike landskapet med fjellene, breene og de mange elvene med fosser, stryk og juv, har gjort området til et av Nord-Europas mest kjente turist­mål.

Sidevassdraget Vesteråselv møter hovedelva i tettbebyggelsen, nederst i vassdraget. Her ligger en gammel kvern. Litt lenger opp stuper den mektige Storseterfossen ned mot dalen.

Elva er en sentral del av tettstedet Geiranger ved Geirangerfjorden, som er et av landets eldste turiststeder. Samspillet mellom bebyggelsen, til­gjengeligheten og den storslåtte naturen er med på å gi vassdraget stor verdi.

De gamle ferdselsanleggene, særlig den gamle veien opp til Strynefjellet fra 1880­årene, er i seg selv et imponerende anlegg.

Det er påvist en rekke lokaliteter/områder med stor naturverdi, knyttet til både biomangfold, geomangfold og landskap.

Hele arealet under skoggrensen er sterkt preget av jordbruksutnyttelse. I nedre del av elva ligger et lite småkraftverk.

Geirangerfjorden ble i 2005 tatt inn på UNESCOS globale liste over vår verdensarv (World Heritage List). Bakgrunnen for vedtaket var det verdifulle fjordlandskapet. En viktig del av landskapet rundt fjordene alle elvene, store og små, som med vannføring avhengig av årstidene, renner i stryk og fosser ned til fjorden. Til sammen utgjør de en viktig del av mangfoldet i fjordlandskapet. Geirangelva utgjør en markert del av dette bildet.

Fotosider:

098-2_Geirangerelva_bygda_fotoside.pdf

098-2_Geirangerelva_landskap_fotoside.pdf

098-2_Geirangerelva_sideelver_fotoside.pdf

098-2_Geirangerelva_Vesterås_nederst_fotoside.pdf

098-2_Geirangerelva_øvre_del_fotoside.pdf

 

Fakta

Fylke: Møre og Romsdal
Kommune: Stranda
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Vassdragsnr:  098.7Z
Areal: 85 km²

Største vann: 
Flydalsvatnet, 1,1 km², 1084 moh.

Høydenivå: 
1759 - 0 moh