Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 13.06.2023

311/1 Trysilelva

Vernegrunnlag: Anbefalt typevassdrag for regionen. Trysilvassdraget begynner i grensetraktene mellom Hedmark og Sør-Trøndelag. Vassdraget drenerer til Høljesjøen i Sverige, 304 moh. Fra Høljesjøen til utløpet kalles elva Klaraelva.

Roa er en sidegren til Trysilvassdraget. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, mai 2007)

Trysilvassdragets mange små og store vann, elver og myrer er sentrale deler av et variert og i stor grad skogkledd landskap. Femunden ligger sentralt i vassdraget og er Norges største uregulerte innsjø. Elveløpsformer, isavsmeltingsformer, fuglefauna og landfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet.

Femunden ligger sentralt i nedbørfeltet og er Norges største uregulerte innsjø. Dette er den eneste større innsjøen i Sør-Norge hvor nedbørfeltetet bare i liten grad er påvirket av tekniske inngrep. Røa-Grøtåa er de mest kjente tilløpene til Femunden, der de i Femundsmarka nasjonalpark og landskapsvernområde danner mange små og store vann. Tufsingas utløp i Femunden i vest danner et delta med myrer og tjern og hvor elva går i store meandere. Foruten at deltatypen er sjelden, er hele landskapet interessant med sitt spesielle plante- og dyreliv.

Fra Femundens sørvestre ende renner den strie og storsteinete Gløta ca. 2 km ned til Isteren. Innsjøen har store, grunne partier. I sørenden dannes Isterfossen som er mektigere enn fallhøyden skulle tilsi, og kjent for sitt gode fiske. Fra de to små vannene Galten og Galthåen med rikt fugleliv, renner Trysilelva de 12 milene ned gjennom Trysils skogkledde landskap. Elva veksler med stryk og fosser og stilleflytende partier. På grensen mellom Engerdal og Trysil utvider elva seg og danner den grunne innsjøen Sennsjøen mellom bratte, skogkledde dalsider.

Nær grensen til Sverige er det på norsk side bygd to elvekraftverk: Sagnfossen og Lutufallet, som nytter vannet før det renner inn i Sverige og ender i Väneren ved Karlstad.

Trysilvassdragets betydning for friluftsliv og rekreasjon er knyttet til fotturer, jakt og sportsfiske, og kanopadling. Både i Femunden og Isteren finnes fiskearter som har vandret inn fra øst (harr, sik, gjedde, lake og abbor) i tillegg til ørret og røye. Sølensjøen er også kjent for godt fiske. Her har det i tusen år vært drevet garnfiske, og Fiskevollen er landets største innlandsfiskevær.

Foruten Trysilvassdragets naturfaglige forhold og betydning for friluftsliv, la Stortinget ved vernet i 1973 stor vekt på å bevare et typeområde med så lite påvirkning av tekniske inngrep at man med rimelighet kan betrakte det som referanseområde.

Trysilelva har vært et stort og viktig fløtingsvassdrag hvor tømmer fra norske skoger kunne fraktes på elva til fabrikkene ved Karlstad. Den siste fløtingssesongen gikk i 1991, og en spesiell æra i norsk skogbruk tok slutt. En rekke kulturminner vitner om tidligere tiders bruk. En nå restaurert tømmerrenne i nordenden av Femunden ble bygd på 1700-tallet for å føre tømmer over i Glommavassdraget. Med renna kom også flere av de østlige fiskeartene, blant annet gjedde, over i Glommavassdraget.

Femundsmarka nasjonalpark og landskapsvernområde ligger nordøst i feltet. Flere naturreservater ligger innenfor nedbørfeltet. De fleste av disse, som Tufsingdeltaet, Bjørnberget og Isteren, Lille Sølensjø, Galtsjøen, og Stenmyra naturreservater er alle knyttet til vassdraget.

Fakta

Fylke: Innlandet, Trøndelag
Kommune: Trysil, Engerdal, Rendalen, Tolga, Os, Røros
Vernetidspkt: 1973 (Vp I)
Vassdragsnr: 311.Z
Areal: 5226 km²
Areal alle vann: 
Største vann: Femunden: 203 km², 662 moh.
Lengde elver:
Høydenivå: 1699 - 304 moh