Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2023

002/14 Jora

Vernegrunnlag: Nordlig sidevassdrag til Gudbrandsdalslågen. Vassdragets elver, vann og myrer er sentrale deler av et attraktivt og variert landskap. Elveløpsformer med tilhørende prosesser, isavsmeltingsformer, botanikk og fuglefauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftsliv og reindrift. Utfyller nasjonalpark ned til utløpet.

Fra Filling og ut dalen. Rolig elveløp i bred skogdal. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, 2006)

Jora omfatter de sørlige og sentrale delene av Dovrefjell og drenerer til Lågen vest for Dombås. 

Feltet drenerer et stort høyfjellsmassiv med flere små og mellomstore vann. Forhold knyttet dreneringen under isavsmeltingen resulterte bl.a. i dannelse av spesielle moreneformer og bresjøer med opplagring av sedimenter. Sideelva Grøna arbeider aktivt i materialet som ble avsatt, og området har stor formrikdom. Elva har meandrerende løp. Over Joras vifte ved utløpet går elva i flere løp.

Vassdraget viser stor variasjon i vegetasjonstyper. Det totale artsantallet er relativt høyt og omfatter en rekke sjeldne og krevende fjellplanter. Grøndalen har store og intakte våtmarker, av en type som er sjelden ellers i området. Fiskefaunaen et typisk for regionen. Forekomsten av våtmarks- og spurvefugler er meget rik. Flere rødlistede fuglearter er registrert.

Flere setermiljøer ligger i nedre del av feltet, med aktiv drift ved noen av dem. Kulturminneinteressene er svært store. Mange av dem er knyttet til elver og vann.

Nesten hele feltet er vernet gjennom Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark samt Dalsida, Jora og Fokstugu landskapsvernområder. Den delen av vassdraget som ikke er vernet etter naturvernloven omfatter nærområdet omkring Sjongsvatnet og strekningen fra møtet mellom Jora og Grøna, ned til og med utløpet i Lågen. Feltet inngår som en sentral del av et stort sammenhengende friluftsområde av nasjonal bruksverdi. Området er godt tilrettelagt for tradisjonelt friluftsliv som turvirksomhet, padling, jakt og fiske. Reinsjakten er attraktiv.

Det er gravd i deltaområdet mot Lågen for å hindre flomskader. Jora er viktig for opprettholdelse av vannføring i Lågen.

 

Fakta

Fylke: Innlandet
Kommune: Dovre, Lesja
Vernetidspkt: 2005 (Supplering)
Vassdragsnr: 002.DJZ
Areal: 497 km²
Areal alle vann: 
Største vann: Sjongsvatnet: 1,7 km², 839 moh.
Lengde elver:
Høydenivå: 2253 - 513 moh