Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2023

002/13 Tora

Vernegrunnlag: Urørthet. Sidevassdrag til øvre Otta i Gudbrandsdalslågen i Glomma. Vassdragets breer, elver og vann er sentrale deler av et attraktivt og kontrastrikt landskap i høyfjellet nær vannskillet mellom Østlandet og Vestlandet. Elveløpsformer, geomorfologi, botanikk, fuglefauna, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftsliv og reindrift. Utfyller nasjonalpark ned til utløpet.

Torsdalen. (Foto: Jan Henning L'Abee-Lund)

Tora ligger i den øvre delen av Ottadalføret med utløp ved Billingen. Østlig sideelv til Øvre Otta.Vassdraget grenser til vannskillet mot Vestlandet og inngår som en del av Reinheimen. Nedbørfeltet er et høyfjellsvassdrag med store landskapsmessige kontraster fra dal til høyfjell og topper, samt elver med fosser og stryk. Landskapet domineres av avrundete fjell og grunne bassenger. Vassdraget utgjør en viktig del i dette bildet.

Ved møtet mellom elvene Tora og Føysa, har elva skåret seg ned i skarpe gjel og renner som fosser over steiltstående lagdelte gneisbergarter på tvers av elva.  Fossesprøytsoner er utviklet og området fremstår som et særpreget landskapselement.

Ørret er eneste fiskeslag i Ottavassdraget oppstrøms Dønfoss. Fiskeproduksjonen i de høyereliggende vannene er god i forhold til beliggenheten og Tora er den elva i øvre del av Ottadalen som gir best livsgrunnlag for elvefisk. Det meste av feltet har fattig heivegetasjon, men kravfulle arter finnes flere steder. Det finnes gammel furuskog med bl.a. ulvelav i nedre del. Fuglefaunaen er fattig, men sjeldne og uvanlige vadearter finnes. Torsdalen og elvejuvet til Føysa er blant de viktigste hekkeområdene for klippehekkende rovfugler i Reinheimen.

Feltet er kalvingsområde og viktig sommerbeite for villrein. Torsvatnet utgjør en naturlig sperre for reintrekket og er et sentralt fangststed. Flere kulturminner er knyttet til denne aktiviteten. Setermiljøet på Billingen representerer store kulturhistoriske verdier.

Tora er blant de få gjenværende urørte vassdrag i vannskilleområdet mellom Østlandet og Vestlandet. 79 % av nedbørfeltet ligger mer enn 1 km fra nærmeste inngrep. De store fjellområdene er vurdert å ha nasjonal verdi knyttet til urørt natur og landskapsopplevelse. I kulturhistorisk sammenheng gis vassdragene til Øvre Otta som en helhet høyeste verneverdi. 

Feltet har ingen fast bosetting og ingen veier. Enkelte setre finnes. Det urørte preget gjør området svært opplevelsesrikt. Området er attraktivt og mye brukt til tradisjonelt friluftsliv. Feltet utgjør en sentral innfallsport til Reinheimen. I 2006 ble det meste av vassdraget en del av Reinheimen nasjonalpark. 

 

Fakta

Fylke: Innlandet, Møre og Romsdal
Kommune: Skjåk, Lesja, Rauma
Vernetidspkt: 2005 (Supplering)
Vassdragsnr: 002.DHGZ
Areal: 263 km²
Areal alle vann: 
Største vann: Torsvatnet: 6,3 km², 1336 moh.
Lengde elver:
Høydenivå: 2014 - ca 690 moh