Publisert 06.03.2015 , sist oppdatert 01.09.2021

Forklaring til sanntidsgrafene

I grafene med hydrologiske sanntidsdata vises samtlige målinger som er innhentet i viste tidsperiode. 25% og 75% persentiler samt median for vannstand, vannføring og grunnvannsnivå. Det vises ikke døgnmiddelverdier.

Forklaring til sanntidsgrafene

Vannføring: Vannmengde som passerer et gitt punkt i elva, uttrykt i volum pr. tidsenhet (oftest m3/s).

Gjentaksintervall: Gjennomsnittlig antall år mellom hver gang en hendelse (flom) vil inntreffe.

Middelflom: Gjennomsnittet av den største vannføringen hvert år.

10-årsflom: Flom med gjentaksintervall 10 år. Det er 10% sannsynlighet, hvert år, for at en flom av denne størrelse vil overskrides.

100-årsflom: Flom med gjentaksintervall 100 år. Det er 1% sannsynlighet, hvert år, for at en flom av denne størrelse vil overskrides.

Hva er 25-, 50- og 75-persentilene?

Ved å sammenligne dagens registrering med vannføringen på samme dato fra mange tidligere år, kan man si noe dagens nivå i forhold til historikken. 

Eksempel

Dersom registreringer er foretatt på samme dag i en periode på 20 år, vil de fem minste vannføringene (25%) komme under nivået for 25-persentilen, de fem største (25%) vil være over 75-persentilen, mens de 10 vannføringene i midten (50%) vil ligge mellom 25- og 75-persentilen.

50-persentilen, også kalt medianverdi, angir at det finnes like mange observasjoner som er større enn 50-persentilen, som det finnes observasjoner mindre enn 50-persentilen på denne datoen. Vær oppmerksom på at medianverdi og middelverdi (gjennomsnitt) ikke er det samme.

Vannføringen i en elv varierer over året, og dermed vil også persentilene variere fra dag til dag.