Publisert 18.06.2021

Varsel om vedtak: konsesjon til Nord Pool for å drifte handelsløsning for NSL – utenlandskabelen til Storbritannia

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) varsler i dag Nord Pool European Market Coupling Operator AS (NP EMCO) om vedtak om markedsplasskonsesjon for organisering av en ny døgnmarkedsauksjon i budområdet NO2, med markedskobling til Storbritannia (GB) over forbindelsen North Sea Link (NSL).

Statnett og National Grid North Sea Link Limited (NGNSL) har planlagt å innføre en ny implisitt auksjon med priskobling mellom budområdene NO2 og GB for allokering av overføringskapasiteten over NSL. Etter en åpen konkurranse valgte partene NP EMCO som tjenesteyter for å implementere og drifte den separate implisitte auksjonen mellom NO2 og GB.

Som en del av denne prosessen mottok RME 15. desember 2020 søknad fra NP EMCO om konsesjon for organisering og drift av markedsplass for omsetning av elektrisk energi i medhold av energiloven § 4-5.  

RME varsler i dag vedtak om markedsplasskonsesjon for organisering av en ny døgnmarkedsauksjon i budområdet NO2, med markedskobling til Storbritannia (GB) over forbindelsen North Sea Link (NSL).

RME har lagt vekt på at kabelen skal settes i drift til planlagt tid, og at handelskapasiteten utnyttes på en effektiv måte. Det er ikke praktisk gjennomførbart å tilrettelegge for flere markedsplasser innen kabelen settes i drift. RME stiller derfor ikke krav om slike ordninger fra oppstart. Det stilles imidlertid krav til konsesjonæren om å bidra til utviklingen av løsning dersom RME stiller krav om ordning som tilrettelegger for flere markedsplasser, for eksempel delte ordrebøker, Det samme gjelder dersom slike krav innføres som følge av endringer i regelverk. Konsesjonen kan også endres eller trekkes tilbake dersom det blir endringer i handelsløsningen for NSL.

NP EMCO og Statnett har mulighet til å gi uttalelse til varselet innen 3 uker.

Om North Sea Link

NSL er en utenlandsforbindelse som bygges mellom Norge og Storbritannia, med en kapasitet på 1400 MW. NSL vil ha tilknytning til budområdet NO2 og budområdet Storbritannia (GB). Statnett og National Grid North Sea Link Limited (NGNSL) eier 50 % hver av kabelen. Kabelen er planlagt å settes i prøvedrift 1. oktober. Det vil si at fra dette tidspunktet vil det gis handelskapasitet til markedet i døgnmarkedsauksjonen. Tidspunkt for oppstart kan endres, og Statnett informerer om dette gjennom markedsmeldinger.

Mer informasjon om den planlagte handelsløsningen på North Sea Link 

Kontaktinformasjon:
Helena Mellison Lindstad, seksjonssjef

Mobil: 48061027