Publisert 10.07.2024

​​RME ber om innspill og informasjon vedrørende vurdering av om unntak for tredjepartsadgang til Lyse Neos gassrørnett skal forlenges​

RME har forhåndsvarslet vedtak om unntak fra tredjepartsadgang i brev av 21. mai 2024. Etter å ha mottatt innspill fra berørte parter og markedsaktører, finner vi grunn til å be om mer informasjon fra flere markedsaktører. 

Kontorlokalene til RME og NVE (foto: Simon Oldani/NVE)

Dersom dere har informasjon som er relevant for RMEs vurdering av om unntak fra tredjepartsadgang skal forlenges, ber vi om at dere sender dette til rme@nve.no innen 14. august 2024 med saksnummer 202316604. Relevant informasjon kan være, men er ikke begrenset til: 

  • Innspill og informasjon om forhold som har betydning for markedsaktører som kan ha interesse for å opptre som leverandør av naturgass eller biogass i gassrørnettet på Jæren og Ryfylke?  
  • I hvilken grad tredjepartsadgang vil bidra til å fremme eller hemme etablering av ny biogassproduksjon?  
  • Beskrivelse av hvordan tredjepartsadgang vil påvirke eksisterende biogassproduksjon 
  • Innspill som gjelder muligheter og utfordringer markedsaktører og systemoperatør kan møte på som følge av tredjepartsadgang. Dette gjelder spesielt forhold knyttet til at det ikke eksisterer et engrosmarked for naturgass i Norge, og at det heller ikke er etablert et transmisjonsnett. Sistnevnte medfører at ansvar for balansering av systemet må legges til distribusjonsnettoperatør Lyse Neo. Det at det er et isolert rørnett direkte tilknyttet oppstrøms rørnett kan også gi utfordringer i perioder hvor det ikke er innmating av naturgass som følge av vedlikehold oppstrøms. Vi ønsker innspill på hvordan disse forholdene vil påvirke aktørene. 

Utgangspunktet etter § 5-1 første ledd er at en systemoperatør skal gi adgang til sitt system ved forespørsel fra et naturgassforetak (også omtalt som tredjepart eller leverandør). Det som menes med «adgang» er videre definert i § 1-3 bokstav n. til å omfatte både en mulighet til å bruke systemet til å distribuere naturgass og nødvendig tilknytning for slik distribusjon. Siden forskriften også skal komme til anvendelse på biogass, når det er teknisk og sikkerhetsmessig mulig, omfattes også adgang distribusjon av biogass når det er mulig.  

Tilgang til et system medfører en rettighet til å bruke systemet til å knytte til seg kunder, og forsyne disse kundene med naturgass og/eller biogass. Tredjepartstilgang innebærer også at leverandøren får forpliktelser overfor operatøren som drifter rørnettet.  

Det er systemoperatøren som har ansvar for å balansere systemet, jf. § 6-1. For å sikre balanse i systemet, vil tredjeparter som ønsker adgang til systemet, akseptere vilkår om balansering, jf. § 6-2. Disse vilkårene skal være saklige, objektive og ikke-diskriminerende, og skal være fastsatt eller godkjent av RME, jf. § 3-1 første ledd.  

RME oppfatter at en utfordring knyttet til distribusjon av naturgass (inkl. biogass) er at etterspørselen om sommeren er lav. Det er naturlig at eventuelle leverandører ved tredjepartsadgang er ansvarlig for å sørge for balanse mellom gass som mates inn og tas ut av nettet, og avregnes økonomisk ved ubalanser.  

RME er kjent med at forbruket av naturgass varierer betydelig gjennom året, og er lavere i sommermånedene. Samtidig så kan tilgangen til naturgass og biogass være ikke regulerbar, enten av tekniske eller avtalerettslige årsaker. Det vil være leverandørens eget ansvar å sørge for lagring av gass som ikke tas ut.  

 

Videre vil en tredjepart også måtte betale tariff til systemoperatøren for adgang til systemet, som vil være regulert etter §§ 7-1 og 7-2. Metode for beregning av tariff vil omfatte «relevante fremtidige kostnader til drift, vedlikehold og investeringer for distribusjon, samt en rimelig avkastning på investert kapital gitt effektiv drift, utnyttelse og utvikling av slik infrastruktur.», jf. § 7-1 første ledd. 

 

 

Kontakt

E-post: rme@nve.no
(merk med saksnummer 202316604)