Publisert 02.02.2021

Høring: Handelsløsning for North Sea Link og utvidet markedsplasskonsesjon for Nord Pool EMCO

Statnett har informert RME om hvilken handelsløsning som er planlagt på North Sea Link (NSL) fra oppstart av forbindelsen. RME har videre mottatt søknad fra Nord Pool European Market Coupling Operator AS (NP EMCO) om markedsplasskonsesjon for organisering av en ny døgnmarkedsauksjon i budområdet NO2, med markedskobling til Storbritannia (GB) over forbindelsen NSL.

RME ber om høringsinstansenes syn på søknaden fra Nord Pool EMCO og Statnetts forespeilede handelsløsning innen 26. februar 2021.

Bakgrunn

NSL er en utenlandsforbindelse som bygges mellom Norge og Storbritannia, med en kapasitet på 1400 MW. NSL vil ha tilknytning til budområdet NO2 og budområdet Storbritannia (GB). Statnett og National Grid North Sea Link Limited (NGNSL) eier 50 % hver av kabelen, og kabelen er planlagt å settes i drift innen utgangen av 2021.

Brexit har medført at Storbritannia ikke lenger vil være en del av de felleseuropeiske markedsløsningene. Blant annet kan ikke Storbritannia ta del i det felleseuropeiske døgnmarkedet eller intradagmarkedet. Som følge av dette må det utvikles nye handelsløsninger for NSL som er separate fra de felleseuropeiske markedsløsningene.

EU og Storbritannias nye handels- og samarbeidsavtale foreskriver utvikling av en ny handelsløsning mellom EU og Storbritannia basert på såkalt «multi-regional løs volumkobling». Denne handelsløsningen skal etter planen være på plass fra midten av 2022, og detaljene i handelsløsningen er ikke endelig avklart. Norge er ikke part i avtalen mellom EU og Storbritannia og det er per nå ikke avklart om Norge vil innføre tilsvarende handelsløsning som mellom EU og Storbritannia.

Som følge av usikkerheten som Brexit har medført, har RME blitt informert om at Statnett og NGNSL har planlagt for å innføre en ny implisitt auksjon med priskobling mellom budområdene NO2 og GB for allokering av overføringskapasiteten over NSL. Vi har også blitt informert om at Statnett og NGNSL ønsker at auksjonen skal gjennomføres før den felleseuropeiske auksjonen som er kl. 12:00, og at auksjonen vil være begrenset til handel i og mellom NO2 og GB. RME har blitt informert om at NP EMCO er valgt som tjenesteyter for å implementere og drifte den separate implisitte auksjonen mellom NO2 og GB etter en åpen konkurranse.

Som en del av denne prosessen mottok RME 15. desember 2020 søknad fra NP EMCO om konsesjon for organisering og drift av markedsplass for omsetning av elektrisk energi i medhold av energiloven § 4-5.  

RME viser til at vi i brev av 10. desember 2020 ba Statnett redegjøre for enkelte forhold knyttet til konsekvensene av den forespeilede markedsløsningen (tilgjengelig her) og Statnetts svar fra 22. januar 2021 (tilgjengelig her). DNV GLs rapport som vurderer konsekvensene av å innføre en separat handelsløsning for NO2 er relevant for Statnett sine vurderinger, og finnes her.

RME ber om høringsinstansenes syn

RME ber om høringsinstansenes syn på

 

Uttalelser kan sendes som e-post til rme@nve.no eller som brev til RME, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO. Uttalelser må sendes RME innen 26. februar 2021.

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner

Handelsløsning for North Sea Link

Rådgiver Kjersti Ness

e-post: kjn@nve.no

 

Søknad om markedsplasskonsesjon fra Nord Pool EMCO

Seniorrådgiver Kristin Kolseth

e-post: krk@nve.no