Publisert 05.07.2022

RME sender modell for deling av strømproduksjon på høring

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) foreslo august 2021 å etablere en ny ordning for deling av egenprodusert fornybar kraft. Forslaget sendes nå på høring på vegne av Olje- og energidepartementet og omfatter beboere i flermannsboliger, leilighetskomplekser og næringsbygg. RME foreslår en grense der produksjon fra anlegg med installert effekt opptil 500 kW kan deles innenfor samme eiendom.

- Det er et ønske om å utvide dagens plusskundeordning slik at den også omfatter beboere i flermannsboliger, leilighetskomplekser og næringsbygg. Vi har derfor foreslått en ny ordning for deling av egenprodusert kraft. Den nye ordningen vil være betydelig mer omfattende enn dagens plusskundeordning og innebærer at langt flere enn i dag kan spare nettleie og avgifter ved å dele egenprodusert fornybar kraft, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

RME foreslår å etablere en ny ordning for deling av fornybar strømproduksjon

Forslaget til modell for deling av overskuddsproduksjon fra fornybar strømproduksjon går ut på at man kan dele produksjonen sin med øvrige nettkunder på samme eiendom. Kunder som går sammen om å investere i fornybar energiproduksjon innenfor en felles eiendom, vil dermed kunne utnytte produksjonen til å redusere sitt eget forbruk fra nettet over en time. Dette vil typisk gjelde kunder i flesmannsboliger eller i boligblokker, og eventuelt nettkunder i næringsbygg.

- De samlede kostnadene i strømnettet vil være om lag de samme som før. Det betyr at besparelsene i nettleie for dem som blir omfattet av ordningen, må betales av hele samfunnet gjennom økt nettleie. Omfordelingen av kostnader mellom folk tilsier at ordningen bør avgrenses. Vi foreslår at grensen for installert effekt for anlegg som skal dele produksjon er på 500 kW per eiendom. Vi har da forsøkt å balansere ønsket om en utvidet ordning med hensynet til å unngå økninger i nettleien for folk, sier Lund.

Høringsfristen er 30. september 2022

RME har sendt ut høring om endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet og avregningsforskriften på vegne av OED. Frist for å sende innspill og kommentarer er 30. september 2022.

For mer informasjon, se RME sin høringsside.

Kontakt

Avdelingsingeniør Ingvild Grøtterud Birkeland

Telefon: 22 95 93 31

Epost: igbi@nve.no