Publisert 28.06.2022 , sist oppdatert 27.01.2024

Høring - Forslag om innføring av modell for deling av overskuddsproduksjon

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har fått i oppdrag fra Olje- og energidepartementet (OED) å sende forslag til forskriftendringer på høring for å innføre ny modell for deling av overskuddsproduksjon.

RME har fått i oppdrag av OED om å utforme og sende forslag til regelverk for deling av fornybar kraftproduksjon på høring på vegne av OED. Skattedirektoratet har fått et tilsvarende oppdrag fra Finansdepartementet. RME og Skattedirektoratet har utformet våre forslag i samarbeid for å sikre at regelverk for elavgift og nettleie og avregning er samstemte, slik at delingsløsningen for fornybar kraft kan gjennomføres på en effektiv måte.

Forslaget er at produsenter av fornybar kraft kan dele produksjonen sin med øvrige nettkunder på samme eiendom. Kunder som går sammen om å investere i fornybar kraftproduksjon innenfor en felles eiendom, vil dermed kunne utnytte produksjonen til å redusere eget forbruk i nettet over en time. Dette vil typisk gjelde kunder i flermannsboliger eller i boligblokker, og eventuelt nettkunder i næringsbygg.

Vi foreslår en grense der produksjonen fra anlegg med installert effekt opptil 500 kW kan deles mellom flere målepunkter innenfor samme eiendom. Delingsløsningen er uavhengig av hvor mye installert effekt det samlet sett er på eiendommen. Det betyr at det totalt sett kan være høyere installert effekt på eiendommen enn 500 kW.

I tillegg foreslår RME å pålegge nettselskapene å innhente informasjon om, og registrere installert effekt for alle anlegg som mater kraft inn på nettet. Dette er for å ivareta en god oversikt over installert effekt i det norske kraftnettet.

For å gjennomføre delingsløsningen foreslår vi endringer i avregningsforskriften kapittel 3, 6, 7 og 9, og i forskrift om kontroll av nettvirksomhet kapittel 1 og 13.

Høringsfristen er 30. september 2022

Vi ber om at innspill og kommentarer sendes til RME innen 30. september 2022. Både høringssvar til RME sitt høringsdokument og Skattedirektoratet sitt høringsdokument skal sendes til RME. Høringssvar sendes til RME per e-post, rme@nve.no. Vennligst merk e-posten med referansenummer 202108945. Alle høringsuttalelser vil bli publisert.

Høringsdokumentet til RME kan lastes ned her

Skattedirektoratet sin høringsside: lenke