Publisert 05.02.2024 , sist oppdatert 06.02.2024

RME foreslår en ordning hvor flere kan dele strøm

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) foreslår en ordning hvor flere kan dele egenprodusert strøm mellom naboeiendommer. Ordningen har en øvre grense på 5 MW installert effekt.

- Den nye ordningen vil være betydelig mer omfattende enn dagens delingsordning og innebærer at flere enn i dag kan spare skatter og avgifter ved å dele egenprodusert fornybar strøm, sier direktør for RME, Tore Langset.

Tre avgrensninger

Delingsløsningen vi foreslår gjør det enklere å dele strøm i næringsområder.

Dersom man deler produksjon mellom eiendommer, reduseres strømbruket fra nettet til hver eiendom, og dermed også både skatt, avgifter og nettleie. Nettleien dekkes av alle som bruker nettet, så når de som produserer strøm får redusert nettleie, betyr det at den blir høyere for andre kunder. Derfor er det tre viktige avgrensninger i ordningen, for å unngå at nettleien øker for andre kunder:

  • Produsenter kan kun dele med naboeiendommer. Det er ingen begrensning i hvor mange naboer du deler med – forutsatt felles grense eller at det er en gjenboereiendom.
  • Den øvre grensen for ordningen forslås satt til 5 MW installert effekt. Det tilsvarer et solkraftanlegg som dekker et takareal på omtrent 30 dekar.
  • For å ta del i ordningen må den du deler med ha et nettleieabonnement hvor energileddet ikke er så høyt at det dekker faste kostnader i strømnettet. I dag gjelder dette i hovedsak næringskunder som er effektavregnet. Dette kalles på fagspråket «energiledd som avspeiler marginale tapskostnader» (se egen faktaboks).

- Vårt forslag er nå oversendt Energidepartementet. Det blir opp til departementet å vurdere hvordan dette nå skal tas videre, sier Langset.

Om delingsløsningen og oppdraget

Fra 1. oktober 2023 ble det mulig å dele egenprodusert fornybar strøm med andre kunder innenfor en eiendom. Løsningen gjorde det mulig for blant annet borettslag å dele solkraft med beboerne i borettslaget.

RME har på oppdrag fra Energidepartementet kommet med forslag til en ny delingsløsning som legger bedre til rette for deling av fornybar strøm i næringsområder. Forslaget innebærer at det kan deles strøm også med naboeiendommer.

Den nye løsningen vil ikke erstatte den eksisterende, men komme i tillegg. Løsningen er utformet slik at det skal være tillatt å dele mer strøm enn i dag, uten at det fører til økte kostnader for nettkundene.

Kontakt

Seksjonssjef Torfinn Jonassen

+47 95224548

tjo@nve.no

Energiledd som dekker marginale tapskostnader

  1. Nettleien for næringskunder med årsforbruk over 100 000 kWh, er delt inn i et effektledd, et fastledd og et energiledd. For disse dekkes de faste kostnadene for nettet av effektledd og fastledd.
  2. Effektledd avhenger av hvor mye strøm du bruker samtidig. Det er kun næringskunder som har effektledd i sin nettleie.
  3. Fastledd er et fast beløp per måned eller år.
  4. Når en kunde kjøper strøm er det alltid noe strøm som forsvinner under transport (ofte i form av varme). Dette er et energitap som kunden må betale for.
  5. Næringskunder har som regel et abonnement hvor energileddet i all hovedsak kun dekker de marginale tapskostnadene (transporttapet) – som følge av den energien de har fått overført. På den måten dekker energileddet kun de løpende kostnadene ved overføring av strøm. Dette kalles «energiledd som avspeiler marginale tapskostnader».

For husholdningskunder er det vanlig at energileddet dekker en større del av nettkostnadene gjennom energileddet. Det betyr at energileddet til husholdninger også går til dekking av faste kostnader i nettet. Hvis du sparer penger på en delingsløsning gjennom et slikt høyt energiledd som inkluderer faste nettkostnader, vil de andre kundene få en høyere nettleie.

Nettselskapene har anledning til å ha marginaltapsbaserte energiledd også for husholdningskunder, og da vil den foreslåtte ordningen gjelde for husholdninger også.