Publisert 08.02.2024

Inntektsrammene for nettselskapene ble 39,6 milliarder kroner i 2023

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har nå vedtatt inntektsrammer for 2023 på totalt 39,6 milliarder kroner 

Fordelt mellom Statnett og de øvrige nettselskapene, ble inntektsrammene henholdsvis 14,5 milliarder og 25,1 milliarder kroner. Samlet sett ble inntektsrammene 5,2 milliarder kroner lavere enn forventet for 2023. 

- Kraftprisene i de sørlige prisområdene ble vesentlig lavere enn forventet. Derfor er den endelige inntektsrammen noe lavere enn det som ble varslet i desember, sier seksjonssjef Roar Amundsveen i RME. 

Figur 1: Utvikling i samlet inntektsramme for bransjen i nominelle milliarder kroner. Inntektsrammen for 2024 er foreløpig bare varslet.

Kraftprisene ble lavere enn forventet for 2023

I desember 2022 varslet RME inntektsrammer for 2023. Prisen på terminkontrakter for de ulike prisområdene benyttes til å beregne nettselskapenes nettapskostnader for det kommende året. Det energitapet som oppstår under transport i strømnettet kalles nettap, og nettselskapene må selv kjøpe denne strømmen i markedet. Inntektsrammene skal dekke nettselskapene kostnader ved nettap.

Dersom kraftprisen blir lavere enn forventet og de faktiske inntektene blir større enn tillatt inntekt for et gitt år, kan dette gi en merinntekt som skal betales tilbake til kundene gjennom redusert nettleie de kommende årene.  Kraftprisene i de sørlige prisområdene NO1, NO2 og NO5 ble mer enn halvert fra varselet, og det er selskaper i disse områdene som har den største nedgangen i inntektsrammer. For nettselskapene i distribusjonsnettet, bidro reduserte nettapskostnader til en nedgang i inntektsrammer på 4,2 milliarder fra varselet.

Inflasjon og lånekostnader ble høyere enn det vi la til grunn, og bidro til å dempe den samlede nedgangen i inntektsrammene fra varselet.

Nettkundene dekker ikke hele inntektsrammen for 2023

I 2023 ble 2,6 milliarder kroner av Statnetts flaskehalsinntekter utbetalt til nettselskaper i områder med høye kraftpriser. Utbetalingene skal i sin helhet gå med til å dekke de høye nettapskostnadene som nettselskapene har, og bidrar til at nettkunder i områder med høye kraftpriser ikke opplever økt nettleie som følge av høye nettapskostnader.

Statnett reduserte transmisjonsnettstariffen i løpet av 2022, og dette ble videreført i 2023. Transmisjonsnettstariffen dekkes blant annet av de øvrige nettselskapene, og gjenspeiles dermed i tariffen som nettkundene betaler til sitt lokale nettselskap. Dette grepet fra Statnett bidrar altså til at nettkundene opplever en mindre økning i nettleien enn de ellers ville gjort.

 

Kontaktpersoner

Seksjonssjef Roar Amundsveen, roam@nve.no, tlf. 41 04 71 47

Seniorrådgiver, Sigrid Hendriks Moe, sihm@nve.no, tlf. 22 95 98 21

Om beregning av inntektsrammer

Gjennom inntektsreguleringen bestemmer RME årlig hva som er tillatt inntekt for hvert enkelt nettselskap. Tillatt inntekt fungerer som et tak på hvor store inntekter et nettselskap kan ha hvert år, og begrenser dermed hvor mye nettleie de kan hente fra kundene sine.

Inntektsrammen utgjør den største delen av nettselskapenes tillatte inntekt, og denne skal dekke kostnader ved drift og avskrivninger av strømnettet, og gi en avkastning på kapitalen som står i forhold til selskapets kostnadseffektivitet.

Her kan du lese mer om inntektsrammer og den økonomiske reguleringen av nettselskaper: Økonomisk regulering av nettselskap - NVE