Publisert 22.06.2021 , sist oppdatert 25.06.2021

50% ønsker bedre muligheter for prissikring i kraftmarkedet

I en undersøkelse blant markedsaktører i kraftmarkedet mener 50 prosent at det er utilstrekkelige prissikringsmuligheter i kraftmarkedet. Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) skal vurdere effektiviteten av prissikringsmulighetene og ønsker innspill fra bransjen i dette arbeidet.

RME har bestilt to rapporter som et ledd i å vurdere effektiviteten av prissikringsmulighetene i kraftmarkedet, og vurdere behov for eventuelle tiltak. Dette gjøres i forbindelse med at forordning for langsiktig kapasitetstildeling (FCA) blir innført i Norge.

 Funn og anbefalinger i rapportene vil vi ta med videre i vårt arbeid. Resultatene vil brukes til å vurdere om det er tilstrekkelige prissikringsmuligheter. For RME er det viktig å ha en helhetlig vurdering av prissikringsmulighetene for markedsaktørene. Dersom det er et behov for å gjennomføre ekstra tiltak vil vi være opptatt av å finne mest mulig effektive løsninger som treffer riktig, sier seksjonsleder i RME, Helena Mellison Lindstad. Lindstad sier videre at vi vil legge vekt på konsekvensene av tiltakene på markedsaktører, TSO og norske forbrukere.

Rapport om bilateral handel

Undersøkelsen er et ledd i arbeidet med rapporten som ser på i hvilken grad aktører i kraftmarkedet benytter seg av bilateral handel for prissikring, og aktørenes synspunkter på effektiviteten av nåværende prissikringsmuligheter. Basert på informasjonen som ble samlet inn konkluderer rapporten med at bilateral handel for prissikringsformål er utbredt. Markedsaktørene som deltok i studien, trakk frem en rekke mulige tiltak for å forbedre prissikringsmulighetene. Mange trakk frem mangel på likviditet i markedet for EPADs som den største utfordringen.

Rapport om transmisjonsrettigheter på forbindelsen til Tyskland

I tillegg til denne rapporten har RME bestilt en oppdragsrapport som vurderer konsekvensene av å innføre transmisjonsrettigheter på forbindelsene mot Tyskland, Nederland og Storbritannia. Rapporten konkluderer med at transmisjonsrettigheter potensielt kan bedre prissikringsmulighetene for aktører i de relevante markedene ved å øke likviditeten i finansielle produkter. Dette er gitt dagens situasjon hvor det ikke er et lokalt produkt i området NO2 hvor de relevante forbindelsene er knyttet til. De trekker frem at effektiviteten avhenger av utformingen av de langsiktige transmisjonsrettighetene. Videre konkluderer rapporten med at implikasjonene av å innføre langsiktige transmisjonsrettigheter kan ha en vesentlig påvirkning på flaskehalsinntekter, og derfor norske nettariffer.

Inviterer til innspill fra bransjen:

RME ber om innspill fra markedsaktører og andre interessenter på de to rapportene som er utarbeidet av Thema for RME. Vi viser også til en rapport Statnett har utarbeidet knyttet til samme tema, denne rapporten fokuserer mer spesifikt på tiltak som kan vurderes for å bedre prissikringsmulighetene.

Frist for innspill 1. september

Innspill tas imot innen 1. september 2021. RME er spesielt opptatt av å få innspill på hvilke tiltak som eventuelt kan innføres dersom undersøkelsene som skal gjøres indikerer at det ikke er tilstrekkelige prissikringsmuligheter.

Rapportene fra Thema vil bli brukt som bakgrunnsinformasjon når RME skal vurdere hvorvidt det er tilstrekkelige prissikringsmuligheter. I tillegg vil det gjennomføres en analyse basert på en felles metode med de andre reguleringsmyndighetene. For nordiske budområdegrenser vil metoden som er utarbeidet av NordReg benyttes.

Dette er en av to muligheter til å gi innspill til RME knyttet til dette temaet. Som en del av beslutningen om å innføre transmisjonsrettigheter eller ikke, vil det i tillegg til evalueringen være en offentlig høring hvor aktører har mulighet til å gi innspill til deres behov for grensekryssende prissikring på hver grense som skal evalueres.

Mer informasjon om rapportene og mulighet for å gi innspill finnes her.

Kontaktpersoner

Seksjonssjef Helena Mellison Lindstad
e-post: hem@nve.no

Seniorrådgiver Kristin Kolseth
e-post: krk@nve.no

Forordning om langsiktig kapasitetstildeling 2016/1719 (FCA)

Målet med FCA er å sørge for at det er gode nok muligheter for de som handler med strøm for å sikre seg mot prissvingninger i det fysiske døgnmarkedet. Alle aktører i kraftmarkedet, for eksempel kraftkrevende industri, vil ha et behov for eller ønske om å sikre seg mot store prissvingninger i markedet. Finansielle instrumenter kan benyttes til dette formålet hvor man kan kjøpe fremtidige langtidskontrakter. Dette er kontrakter som ikke innebærer fysisk levering av kraft, men er finansielle kontrakter som fungerer som en prisforsikring. FCA skal sikre at det er gode nok muligheter å inngå avtaler som dette.

Guideline on Forward Capacity Allocation (FCA GL), handler om det langsiktige markedet, det vil si marked med lengre tidshorisont enn det fysiske døgnmarkedet. Formålet er at aktører i kraftmarkedet skal ha tilstrekkelige muligheter til å sikre en fremtidig inntekt, og ha tilgang til likvide og konkurransedyktige langsiktige markeder. FCA har som formål å sikre at markedsaktører har tilstrekkelige muligheter til å håndtere fremtidig risiko i de områdene de driver virksomhet.

FCA GL er EØS-relevant regelverk som er vedtatt implementert og vil tre i kraft i Norge. Når FCA GL trer i kraft i Norge vil RME ha en felles prosess sammen med tilgrensende nasjonale reguleringsmyndigheter for å evaluere prissikringsmulighetene i henhold til FCA GL artikkel 30.

Utgangspunktet i FCA GL artikkel 30 er langsiktige transmisjonsrettigheter mellom budområder som verktøy for prissikring. Dersom transmisjonsrettigheter ikke skal innføres vil det være en prosess i samarbeid med reguleringsmyndigheten i det tilknyttede budområdet, hvor det skal gjennomføres en vurdering av de eksisterende prissikringsmulighetene. Vurderingen som skal gjøres vil bestå av følgende:

  • En høring av markedsaktører om behovet for grensekryssende prissikringsmuligheter på de aktuelle budområdegrensene
  • En evaluering basert på noen kriterier

Dersom vurderingen viser at det ikke er tilstrekkelige prissikringsmuligheter vil det kunne innføres langsiktige transmisjonsrettigheter, alternativt gjennomføres andre tiltak for å bedre prissikringsmulighetene.