Publisert 25.06.2021 , sist oppdatert 28.06.2021

RME ber om innspill fra bransjen på to rapporter om prissikringsmuligheter i kraftmarkedet

Rapportene omhandler en undersøkelse av bilateral handel og handelsstrategier og evaluering av prissikringsmuligheter for NordLink, NorNed og North Sea Link.

Rapport 1: Undersøkelse av bilateral handel og handelsstrategier

På vegne av RME, EI og DUR har Thema Consulting Group (Thema) involvert aktører i de respektive landene og gjennomført intervjuer og undersøkelser blant markedsaktørene. Rapporten har sett på i hvilken grad aktører i kraftmarkedet benytter seg av bilateral handel for prissikring, og aktørenes synspunkter på effektiviteten av nåværende prissikringsmuligheter. Basert på informasjonen som ble samlet inn konkluderer rapporten med at bilateral handel for prissikringsformål er utbredt. Markedsaktørene som deltok i studien, trakk frem en rekke mulige tiltak for å forbedre prissikringsmulighetene.

Basert på den innhentede informasjonen har Thema sammenfattet en rapport som inneholder:

  • En beskrivelse av metodene for prissikring i energimarkedet som en rekke markedsaktører i de svenske, danske og norske områdene benytter, hvilke instrumenter som blir benyttet, og eventuelle endringer i prissikringsstrategi de siste åtte årene
  • En beskrivelse av omfanget og effektiviteten av bilateral handel benyttet for prissikring i de relevante markedene
  • En oppsummering av markedsaktørenes synspunkter på effektiviteten av nåværende prissikringsmuligheter, og mulige tiltak for forbedringer

Rapport 2: Evaluering av prissikringsmuligheter for NordLink, NorNed og North Sea Link

På vegne av RME har Thema sett på konsekvensene av å utstede langsiktige transmisjonsrettigheter på NordLink, NorNed og North Sea Link, som forbinder det norske budområdet NO2 med Tyskland, Nederland og Storbritannia. Rapporten konkluderer med at transmisjonsrettigheter potensielt kan bedre prissikringsmulighetene for aktører i de relevante markedene ved å øke likviditeten i finansielle produkter. Dette er gitt dagens situasjon hvor det ikke er et lokalt produkt i området NO2 hvor de relevante forbindelsene er knyttet til. De trekker frem at effektiviteten avhenger av utformingen av de langsiktige transmisjonsrettighetene. Videre konkluderer rapporten med at implikasjonene av å innføre langsiktige transmisjonsrettigheter kan ha en vesentlig påvirkning på flaskehalsinntekter, og derfor norske nettariffer.

Rapporten tar for seg:

  • De økonomiske implikasjonene av at det ikke er tilstrekkelige prissikringsmuligheter
  • Gir en oversikt over hvordan prissikring foregår i Norge, Tyskland, Nederland og Storbritannia i dag
  • Forklarer hvordan transmisjonsrettigheter kan bli brukt
  • Undersøker indikasjoner på hvorvidt det er tilstrekkelige prissikringsmuligheter ved å se på både mål fra NordREG-metoden for det nordiske markedet, samt markedsaktørenes uttalelser om dagens prissikringsmuligheter og de potensielle konsekvensene av å utstede transmisjonsrettigheter
  • Foreslår alternative tiltak dersom det ikke er tilstrekkelige prissikringsmuligheter
  • Går gjennom ulike typer transmisjonsrettigheter og den potensielle implikasjonen av ulike design
  • Går gjennom kostnader, nytte og fordelingsvirkninger av å utstede transmisjonsrettigheter

Rapportene er tilgjengelig her:

I tillegg viser vi til Statnetts rapport om prissikringsmuligheter i det norske kraftmarkedet som også vil være relevant informasjon om dette temaet.   

Rapportene fra Thema vil bli brukt som bakgrunnsinformasjon når RME skal vurdere hvorvidt det er tilstrekkelige prissikringsmuligheter. I tillegg vil det gjennomføres en analyse basert på en felles metode med de andre reguleringsmyndighetene. For nordiske budområdegrenser vil metoden som er utarbeidet av NordReg benyttes.

Som en del av beslutningen om å innføre transmisjonsrettigheter eller ikke, vil det i tillegg til evalueringen være en offentlig høring hvor aktører har mulighet til å gi innspill til deres behov for grensekryssende prissikring på hver grense som skal evalueres.

 

Innspill kan sendes til rme@nve.no og merkes med 201902812. Innspill tas imot innen 1. september 2021.

RME er spesielt opptatt av å få innspill på hvilke tiltak som eventuelt kan innføres dersom undersøkelsene som skal gjøres indikerer at det ikke er tilstrekkelige prissikringsmuligheter.

 

Kontaktpersoner

Seksjonssjef Helena Mellison Lindstad

e-post: hem@nve.no

Seniorrådgiver Kristin Kolseth

e-post: krk@nve.no